بررسی مضامین محوری داستان‌های کوتاه دفاع مقدّس

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-12

شکراله پورالخاص؛ مریم بهزادی


بررسی آنتاگونیست در چند اثر ادبیات داستانی کهن فارسی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-19

لیلا جواهری؛ سمیرا کریم پور؛ لیلا کریم پور


بررسی جلوه های گروتسک در آثار بهرام صادقی و اوژن یونسکو

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-21

10.22126/rp.1970.1067

علی رضا اسدی؛ علی رضا شوهانی؛ فاطمه اسماعیلی نیا


ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه‌ها بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-21

10.22126/rp.1970.1161

خلیل بیگ‌زاده؛ مجید خسروی؛ افسانه نوری