اهداف و چشم انداز

اهــداف:

فصلنامۀ پژوهشنامه ادبیات داستانی با اهداف ارتقاء شناخت روایت و داستان، شناساندن نظریه ­های نوین داستان­ نویسی، ارتقاء شناخت از ادبیات روایی کلاسیک و معاصر، معرّفی مکاتب و سبک‌های داستان­ نویسی معاصر، پژوهش در زمینۀ تخصّصی ادبیّات داستانی در محورهای ذیل منتشر می‌شود.

زمینـــه‌هــا:

 • روایت‌شناسی
 • ساختار‌شناسی
 • گونه‌شناسی
 • مکتب‌های ادبی
 • سبک‌های داستان‌نویسی
 • نقد داستان و نظریّه‌های ادبی
 • عناصر داستان، ریخت‌شناسی
 • سیر تحوّلات یا تاریخ ادبیّات داستانی
 • اثرگذاری یا تأثیرپذیری و مسائل بینامتنی و سایر موضوعات مرتبط با داستان و روای
 • ادبیّات داستانی کهن
 • ادبیّات داستانی معاصر