آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در ادب داستانی فارسی بر مبنای الگوی ولادیمیر پراپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
در دو دهۀ اخیر توجّه به نظریّه­های ادبی و انطباق آن‌ها با متون ادب پارسی، شتاب بیشتری به خود گرفته است. یکی از این نظریّات، نظریّة ریخت­شناسی ولادیمیر پراپ (1895-1970) است که تاکنون پایان­نامه­ها و مقالات علمی - پژوهشی زیادی بر اساس آن نوشته شده است. این مقاله، به بررسی بیست و یک مقالۀ علمی - پژوهشی چاپ­ شده در فاصلۀ سال­های 1389 تا 1393، به عنوان پر بسامدترین سال­های به کارگیری الگوی ولادیمیر پراپ در ایران،
می­پردازد. نتیجة بررسی­ها نشان می­دهد از مجموع این مقالات، تنها پنج مقاله در انطباق الگوی پراپ با متون ادب داستانی پارسی درست عمل کرده­اند و در مابقی آن‌ها ناهمخوانی­هایی با این الگو دیده می­شود که نتایج به دست آمده را کم و بیش تحت تأثیر قرار داده است. این ناهمخوانی­ها شامل مواردی چون در نظر گرفتن وضعیّت آغازین به ­عنوان خویشکاری، اشتباه در تعیین خویشکاری­ها، عدم توجّه به ترکیب حرکت­ها و اشتباه در تعیین حرکت­های این متون است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Damages in Persian Tales due to Vladmir Propp's Model

چکیده [English]

 
It is hastily aligning to the study of literary theories and comparing them with Persian literature. One of these theories is Vladmir Propp's morphology theory (1970-1895) by which many theses and the scientific studies have been compsed.The study tries to examine twenty one scientific essays which have been published since 1389 to 1393 as the most frequent years of applying Vladmir Propp's model in Iran.The results show that there are only five essays have adapted Vladmir Propp's model from all of essays and the left essays were not adapted with it,which has influenced on the received results.Such inconvenience include the cases initiation, such as self-managing, the fault of assigning self-managling, don't considering the combined movements and the faults of assigning movements in the texts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Morphology
  • Perian Literary Tales
  • Vladmir Propp
  • Initiation
  • Self-managing
  • Movement