اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 732
تعداد پذیرش 211
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 311
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 181

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 84369
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62188
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 281 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 131 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 167 روز
درصد پذیرش 29 %