اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 929
تعداد پذیرش 289
تعداد پذیرش بدون داوری 8
تعداد عدم پذیرش 430
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 268

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 247
تعداد مشاهده مقاله 107411
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 94427
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 296 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 113 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 27 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 240 روز
درصد پذیرش 31 %