اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 605
تعداد پذیرش 179
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 236
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 133

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 172
تعداد مشاهده مقاله 74532
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55181
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 139 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 125 روز
درصد پذیرش 30 %