بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله می‏کوشد از میان آرای متعدّد هگل، دربارۀ هنر و زیبایی‌شناسی، به بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی نوین (مدرن) بپردازد. به طور کلّی تراژدی از نظر هگل عبارت است از گونه‌ای درام که در آن برخورد و تصادم میان دو موضع رخ می‌دهد؛ دو موضعی که هر یک به‌ خودی خود از حیث اخلاقی موجّه‎اند. در پایان تراژدی، این تصادم به‌طریقی رفع می‌شود. در این میان تراژدی یونان باستان و تراژدی نوین که یکی به دورۀ کلاسیک هنر و دیگری به دورۀ رمانتیک هنر تعلّق دارد، با توجّه به نظرگاه کلّی ِهگل به این دوره‌های تاریخ هنر، از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ ضمن این‌‌که به ‌نظر می‌رسد از دید هگل، تراژدی یونان باستان با اصل تراژدی یا تراژدی به‌طور کلّی، هم‌خوانی بیشتری دارد. این در حالی است که مطابق با اصول هگل، هنر رمانتیک که متأخّر از هنر کلاسیک است، باید صورت متکامل‌تر و برتر هنر و در نتیجه تراژدی نوین که متأخّر از تراژدی باستان است، باید صورت متکامل‌تر و برتر تراژدی باشد. در این مقاله پس از بررسی تراژدی یونان باستان و نوین از منظر هگل، به این ابهام نیز پاسخ داده شده­است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Ancient Greek Tragedy and Modern Tragedy in Hegel’s View

چکیده [English]

Abstract
 This article has tried to examine the ancient Greek tragedy and modern tragedy due to various ideas of Hegel regarding to art and aesthetics. Hegel believed in the ancient Greek tragedy as a drama in which there is a conflict of two issues that are morally acceptable, but at the end of tragedy, the conflict will be solved. So- in accordance to writer’s assumption- on the one hand, we should find trace of classical art’s characteristics in Greek tragedy and on the other hand, the characteristics of romantic art due to the principles of Hegel,in order to separate them into the history of art. it is expected that the romantic art which is recent than classical one, be more complete and superior form of art and so modern tragedy which is recent than ancient one, be more complete and superior form of tragedy. While in Hegel’s view, this is ancient tragedy that have more consistent with the principle of tragedy - or tragedy in general. This essay tries to examine the ancient Greek tragedy and modern tragedy due to Hegel’s ideas, in order to answer the illusion.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tragedy
  • Ancient Greek tragedy
  • Modern tragedy
  • Classical art
  • Romantic art