تماس با ما

نشانی: کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی،

دفتر پژوهشنامه ادبیات داستانی دانشگاه رازی

صندوق پستی: 6714967316

رایانامۀ مجلّه: adabiatdastani@razi.ac.ir

تلفن: 08334283903


CAPTCHA Image