بررسی عناصر پست مدرنیستی رمان «ترجیع بندی برای شاعران جوان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ادبیّات فارسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

چکیده

ب
روایت پسامدرن که در پی پشت سر گذاشتن مدرنیته به وجود آمده، دارای ویژگی‌های خاصّی است که معلول دنیای آشفته و ناامن امروزی است. در این نوع روایت، داستان هیچ قطعیّتی ندارد و روال خطّی در داستان دیده نمی‌شود؛ علاوه بر اینکه شخصیّت‎های غیر قابل اعتماد ضمن رقابت با راوی داستان، موجب تکثّرگرایی و بینامتنیّت می‌شوند. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با هدف شناخت عناصر پسامدرنیستی رمان ترجیع‌بندی برای شاعران جوان انجام شد، ویژگی‌ها، نشانه‌ها و عناصر تشکیل‌دهندة پسامدرنیسم شامل: مدوّر بودن، عدم قطعیّت، زاویة دید دوّم‎شخّص، فراداستان و القاء جعل، چندصدایی، زاویة دید و کثرت‌گرایی، فراروایت، بدبینی و کولاژ، بررسی گردید و نمونه‌های این سبک در رمان مورد نظر تحلیل شد. در پایان به این نتیجه رسیدیم که ویژگی‌های سبک پسامدرنیستی در نوع روایت کاملاً مشهود است و مهم‌ترین عنصر پسامدرنی این رمان، تکثّرگرایی است که از طریق تعدّد راویان و تغییر زاویة دید و همچنین بینامتنیّت پدید آمده است. عدم قطعیّت، فرامتن و چند پارگی نیز از عناصر شاخص این رمان محسوب می‌شوند.
 


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Postmodernist Elements in the Novel of Strophe-Poem for Young Poets

نویسنده [English]

  • Masuma Dehghan Shiry
چکیده [English]

Post-modern narration that has been emerged after modernism has the certain properties in effects of confusion and insecurity of the modern world. In this narration, the story is non-confirmation and the story is non-linear, also the characters are unreliable, while competing with the narrator, leads to pluralism and inter-textuality. Due to descriptive, analytical methods, his study aims to determine the elements of post-modern novel Strophe-Poem For Young Poets were done, features, signs and the elements of postmodernism such as cycle, uncertainty, the point of view of second person, meta- narration, the inductance of cheating, poly phony, point of view, pluralism, pessimism, hyper text, collage were studied and the examples of this style in the novel have been analyzed. We came to the conclusion that postmodernist narrative style is evident in the type of features and the most important element of postmodern novel is pluralism that has been emerged through multiple narrators, change the point of view and also intertextuality. The Uncertainty, the hypertext and fragmentation are the other specified elements of this novel too.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narrative Literature
  • Post-modern narration
  • Fathollah Biniyaz
  • Strophe-Poem For Young Poets
آلن، گراهام (1380)، بینامتنیّت، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
احمدی، بابک (1388)، ساختار و تأویل متن، چاپ یازدهم، تهران: مرکز
بارت، رولان (1390)، ادبیّاتپسامدرن، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
بودریار، ژان (1381)، درسایة اکثریت‌های خاموش، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: مرکز.
بی‌نیاز، فتح‌الله (1387)، ترجیع‌بندیبرای شاعران جوان، تهران: افراز.
----------- (1392)، درآمدیبر داستاننویسی و روایت‌شناسی، تهران: افراز.
پارسی‌نژاد، کامران (1383)، «مدرنیسم و رمان مدرن»، ادبیّات داستانی، سال دوازدهم، شمارة 81، صص 48-51.
حسن، ایهاب (1390)، «فراسوی پست‌مدرنیسم»، ترجمة زهرا گلپایگانی، روزنامة همشهری،27 بهمن، ص 11.
رورتی، ریچارد (1392)، حقیقتپست‌مدرن، مقالات و مصاحبه‌ها، تهران: الهام
شمیسا، سیروس (1390)، مکتب‌های ادبی، تهران: قطره.
علیزاده، فرحناز (1389)، «حقیقت و خیال: وجوه پست‌مدرنی و اسطوره‌ای رمان دلقک و هیولا»، کتاب ماه ادبیّات، شمارة 155، صص 119-122.
غفاری جاهد، مریم (1389)، «ترجیع‌بندی برای شاعران جوان»، کتاب ماه ادبیّات، شمارة 159، صص 91-96.
کادن، جان آنتونی (1380)، فرهنگ توصیفی ادبیّات و نقد، ترجمة کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
گلشیری، سیاوش (1389)، «پست‌مدرنیسم در ادبیّات داستانی (بررسی مؤلّفه‌های پست‌مدرن در آثار هوشنگ گلشیری)»، پژوهشنامة فرهنگ و ادب، شمارة 10، صص 242-278.
لاج، دیوید (1386)، «رمان پست‌مدرنیستی»، گزینش و ترجمة حسین پاینده، نظریّه‌های رمان، تهران: نیلوفر، صص 143-200.
لوئیس، بری (1383)، «پسامدرنیسم و ادبیّات»، گردآوری و ترجمة حسین پاینده، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، تهران: روزگار، صص 77-110.
متس، جسی (1386)، «رمان پسامدرن، غنی شدن رمان مدرن؟»، گزینش و ترجمة حسین پاینده، نظریّه‌های رمان، تهران: نیلوفر، صص 201-238.
مقدادی، بهرام (1378)، فرهنگاصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، تهران: فکر روز.
مک‌هیل، برایان (1392)، داستان پسامدرنیستی، ترجمۀ علی معصومی، تهران: ققنوس.
میرصادقی، میمنت (1388)، واژه‌نامة هنر داستاننویسی، چاپ دوّم، تهران: کتاب مهناز.
نجومیان، امیر علی (1385)، درآمدی بر پست‌مدرنیسم در ادبیّات، اهواز: رسش.
نوبخت، محسن (1391)، «چندصدایی و چندشخصیّتی در رمان پسامدرن ایران با نگاهی به رمان اسفار کاتبان از ابوتراب خسروی»، نشریة زبانشناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوّم، شمارة 2، صص 85-120.
وو، پاتریشیا (1383)، «مدرنیسم و پسامدرنیسم»، تعریفی جدید از خودآگاهی ادبی، گزینش و ترجمة حسین پاینده، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، تهران: روزگار، صص 179-257.
--------- (1390)، فراداستان، ترجمة شهریار وقفی‎پور، تهران: چشمه.
هاچن، لیندا (1383)، «فراداستان تاریخ‎نگارانه»، گزینش و ترجمة حسین پاینده، مدرنیسمو پسامدرنیسم در رمان، تهران: روزگار، صص 260-311.