راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل راهنمای نویسندگان کلیک کنید

تذکر مهم

مقاله حتما در فایل قالب مقاله تنظیم گردد ر.ک: راهنمای نویسندگان ، فرمهای ضروری

منابع فارسی می باید به لاتین صحیح ترجمه شود و در بخش منابع انگلیسی قرار گیرد و در پایان هر منبع ترجمه شده، عبارت (In Persian) برای منابع فارسی یا (In Arabic) برای منابع عربی آورده شود. و منابعی که مقاله هستند باید doi آن مقاله به شکل لینک در پایان منبع بیاید.

نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجة علمی  (شماره تلفن و آدرس پست ­الکترونیک و نویسندة مسئول مکاتبات) در قسمت مشخصات نویسندگان به شکل کامل در سامانه بیاید

بعد از ثبت نویسندگان، هیچ نویسنده ای حذف یا اضافه نمی گردد و هیچ تغییری در مشخصات نویسندگان صورت نمی گیرد.

حتما کد ارکید همه نویسندگان با درج آیکون ارکید به شکل لینک روی اسم هر نویسنده درج گردد.

 مقاله باید دارای چکیده مبسوط انگلیسی باشد که چکیده مبسوط شامل:

1.   Introduction 2. Materials and Methods 3. Results and Discussion 4. Conclusion