بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ یکی از پدیده­های مهمّ اجتماعی است که آثار و تبعات کمابیش یکسانی در جوامع انسانی دارد و هرگز نمی­توان منکر پیامدها یا حتّی تفاسیر مختلف از این پدیده، در پرتو ارزش­ها و انگیزش­های فرهنگی تاریخی این رخداد شد. ادبیّات داستانی دفاع مقدّس و به تعبیری کلّی­تر، متون مرتبط با جنگ میان ایران و عراق یکی از عرصه­های فعّال در بازنمود این پدیدۀ اجتماعی است که با توجّه به زمان و شرایط و فضای تولیدشان دربردارندۀ پیام­ها و مفاهیم گوناگونی از جنگ هستند. بیان مفاهیم ارزشی و متعالی دفاع جنگاوران، نشان دادن معضلات اجتماعی و تبعات انسانی برآمده از جنگ و نگاه انتقادی به آن از موضوعات شاخص در این شاخه از ادبیّات داستانی ایران است. احمد دهقان، یکی از نویسندگان معروف این عرصه است که آثارش را منتقدان در
سویه­های گوناگونی طرح و نقد می­کنند. این پژوهش به دور از هرگونه پیش­داوری به شیوۀ پژوهش کیفی و از نوع نظریّه­پردازی مبنایی به بیان مسئله‌ای اصلی رمان «پرسه در خاک غریبه»، آخرین رمان از احمد دهقان
می­پردازد. نتیجۀ پژوهش نشان می­دهد که مقولۀ اصلی این رمان بازنمود مسائل انسانی جنگ از منظر طبقات اجتماعی بدون لحاظ کردن سیطرۀ ایدئولوژیک یا پررنگ کردن مفاهیم خاص برای القای معانی ارزشی و انگیزشی این پدیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Manifestation of Social phenomena, War in the Novel Entitled “Wandering in The Strange land” due to The Qualitative Study-Fundamental Theory

چکیده [English]

Abstract
War is an important social phenomena, it is commonly affective among the people and the different interpretations of it won’t be rejected due to cultural, historical motives. The story literature of religious defense as whole is a field of social phenomena due to the condition of different concepts of war between Iran and Iraq. The expression of sublime concepts of warrior defense shows the social, humanistic problems referring to war in the critical way in the story literature of Iran. Ahmad Dehghan is one of the most famous writers in this field and this study is qualitative survey minus prejudice due to the fundamental theories of novel entitled Wandering in The Strange land which is his last novel. The conclusion of stusy shows that the main issue of essay is to manifest the human issues of war in the social levels minus ideological field or deepening some specific concepts to motivate the valuable values.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ahmad Dehghan
  • War
  • Society
  • Qualitative research
  • Fundamental Theory
  • Wandering in The Strange land