داوران

اسامی داوران دوره هشتم/1398

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پابلونز
شمس الحاجیه اردلانی استادیار دانشگاه بوشهر  
فاطمه الهامی استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
محمد ایرانی دانشیار  دانشگاه رازی  
عبدالله آلبوغبیش استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
مصطفی باباخانی استادیار دانشگاه ملی تاجیکستان  
احمد پارسا استاد دانشگاه کردستان  
شمسی پارسا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
شکراله پورالخاص دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
علی تسلیمی دانشیار دانشگاه گیلان  
نجم الدین جباری دانشیار دانشگاه کردستان  
شبنم حاتم پور استادیار دانشگاه ازاد شوشتر  
مهین حاجی زاده دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
عبدالله حسن زاده میرعلی دانشیار دانشگاه سمنان  
شهلا خلیل اللهی دانشیار  دانشگاه شاهد  
مریم رحمتی ترکاشوند استادیار دانشگاه رازی  
وحید رویانی دانشیار دانشگاه گلستان  
سعید زهره وند استادیار دانشگاه لرستان  
تورج زینی‌ وند استاد دانشگاه رازی  
محمد تقی سبزه ای استادیار دانشگاه رازی  
صابره سیاوشی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی  
محمد شادروی منش استادیار دانشگاه خوارزمی  
علی رضا شوهانی دانشیار دانشگاه ایلام  
رامین صادقی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اهر  
فائزه عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل  
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل  
امیر عباس عزیزی فر استادیار دانشگاه رازی  
نسرین علی اکبری استادیار دانشگاه کردستان  
منیره فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
فرشته فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
محبوبه فهیم کلام دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران  
پرند فیاض منش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  
مصیب قبادی سایر دانشگاه رازی  
بدریه قوامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  
فرهاد کاکه رش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد  
پرستو کریمی استادیار دانشگاه شهرکرد  
فاطمه کلاهچیان استادیار دانشگاه رازی  
خلیل کهریزی سایر دانشگاه رازی  
فاطمه مجیدی استادیار دانشگاه سبزه وار  
علیرضا محمودی دانشیار دانشگاه زابل  
مسروره مختاری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
بتول مهدوی استادیار دانشگاه مازندران  
نصرت ناصری مشهدی استادیار دانشگاه پیام نور خراسان  
کامران یزدانبخش استادیار دانشگاه رازی  

اسامی داوران دوره نهم/1399

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پایگاههای بین المللی
شمس الحاجیه اردلانی استادیار دانشگاه بوشهر  
داود اسپرهم استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
علی رضا اسدی استادیار دانشگاه ایلام  
نرگس اسکویی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، بناب  
رضا افخمی عقدا دانشیار دانشگاه یزد  
علی افضلی استادیار دانشگاه تهران  
فاطمه الهامی استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
محمد ایرانی دانشیار دانشگاه رازی  
خدیجه بهرامی رهنما استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری  
احمد پارسا استاد دانشگاه کردستان  
شمسی پارسا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان  
شکراله پورالخاص دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
علی تسلیمی دانشیار دانشگاه گیلان  
سوسن جبری دانشیار دانشگاه فردوسی  
میلاد جعفرپور استادیار دانشگاه حکیم سبزواری  
حسن جعفری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر  
محمد تقی جهانی استادیار دانشگاه ایلام  
شبنم حاتم پور استادیار دانشگاه ازاد شوشتر  
عبدالله حسن زاده میرعلی دانشیار دانشگاه سمنان  
مهدی خادمی کولایی دانشیار دانشگاه پیام نور  
محمد خسروی شکیب استادیار دانشگاه لرستان  
شهلا خلیل اللهی دانشیار دانشگاه شاهد  
پریسا داوری استادیار دانشگاه آزاد واحد دهاقان.اصفهان  
زهرا درّی استادیار دانشگاه آزاد کرج  
آسیه ذبیح نیا عمران دانشیار دانشگاه یزد  
محمود رنجبر دانشیار  دانشگاه گیلان  
وحید رویانی دانشیار دانشگاه گلستان  
تورج زینی‌ وند استاد دانشگاه رازی  
مریم شریف نسب استادیار پژوهشگاه علوم انسانی  
مهدی شریفیان استاد  دانشگاه بوعلی  
علی رضا شوهانی دانشیار  دانشگاه ایلام  
رضا صادقی شهپر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
رامین صادقی نژاد استادیار دانشگاه آزاد اهر  
جهانگیر صفری دانشیار دانشگاه شهرکرد  
فریدون طهماسبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر  
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیار  دانشگاه زابل  
فائزه عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل  
امیر عباس عزیزی فر استادیار دانشگاه رازی  
نسرین علی اکبری استادیار دانشگاه کردستان  
فرشته فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
احمد فروزانفر استادیار دانشگاه شاهد  
محبوبه فهیم کلام دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران  
پرند فیاض منش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  
زیبا قلاوندی استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون  
فرهاد کاکه رش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد  
فاطمه کلاهچیان استادیار دانشگاه رازی  
وحید مبارک استادیار دانشگاه رازی  
هوشنگ محمدی افشار استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.  
مریم محمودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان  
علیرضا محمودی دانشیار دانشگاه زابل  
مسروره مختاری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
جمال الدین مرتضوی استادیار دانشگاه شهرکرد  
عباسعلی منصوری سرابی استادیار دانشگاه را زی  
فواد مولودی استادیار پژوهشکدۀ مطالعات انسانی (سمت)  
رضا ناظمیان دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی  
زهره ناعمی استادیار دانشگاه خوارزمی  
فاروق نعمتی استادیار دانشگاه پیام نور  
علی یزدانی راد استادیار دانشگاه یزد  

اسامی داوران دوره دهم/1400

نام نام خانوادگی رتبه سمت/سازمان پایگاههای بین المللی
شمس الحاجیه اردلانی استادیار دانشگاه بوشهر  
داود اسپرهم استادیار دانشگاه علامه طباطبایی  
نرگس اسکویی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، بناب  
فاطمه الهامی استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
محمد ایرانی دانشیار دانشگاه رازی  
محسن ایزدیار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  
خدیجه بهرامی رهنما استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران  
خلیل بیگ‌ زاده دانشیار دانشگاه رازی  
شمسی پارسا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان  
احمد پارسا استاد دانشگاه کردستان  
شکراله پورالخاص دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
آرزو پوریزدانپناه کرمانی استادیار دانشگاه یزد  
محمد تقوی دانشیار دانشگاه فردوسی  
سوسن جبری دانشیار دانشگاه رازی  
میلاد جعفرپور استادیار دانشگاه حکیم سبزواری  
حسن جعفری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر  
علی جهانشاهی افشار استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان  
محمد تقی جهانی استادیار دانشگاه ایلام  
شبنم حاتم پور استادیار دانشگاه ازاد شوشتر  
محمدرضا حاجی آقا بابایی دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی  
عبدالله حسن زاده میرعلی دانشیار دانشگاه سمنان  
محمود حکم آبادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان  
مهدی خادمی کولایی دانشیار دانشگاه پیام نور  
فضل الله خدادادی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین  
محبوبه خراسانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد  
شهلا خلیل اللهی دانشیار دانشگاه شاهد  
آذر دانشگر استادیار دانشگاه آزاد کرج  
پریسا داوری استادیار  دانشگاه آزاد واحد دهاقان.اصفهان  
زهرا درّی استادیار دانشگاه آزاد کرج  
آسیه ذبیح نیا عمران دانشیار هیات علمی  
زینب رحمانیان استادیار دانشگاه پیام نور  
محمود رنجبر دانشیار  دانشگاه گیلان  
مسعود روحانی دانشیار دانشگاه مازندران  
تورج زینی‌ وند دانشیار دانشگاه رازی  
فرزانه سرخی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر  
فاطمه سلطانی استادیار  دانشگاه اراک  
صابره سیاوشی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی  
زهرا سیده یزدی استادیار دانشگاه رفسنجان  
علیرضا شادآرام استادیار دانشگاه پیام نور قزوین  
یسرا شادمان استادیار دانشگاه الزهراء  
مریم شادمحمدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس  
حسین شمس‌آبادی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری  
علی رضا شوهانی دانشیار  دانشگاه ایلام  
عسگر صلاحی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی   
فریدون طهماسبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر  
عبدالباسط عرب یوسف آبادی استادیار دانشگاه زابل  
امیر عباس عزیزی فر استادیار دانشگاه رازی  
سمیه غلامی استادیار مجتمع آموزش عالی لارستان  
فرشته فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
منیره فرضی شوب استادیار دانشگاه گلستان  
محبوبه فهیم کلام دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تهران  
پرند فیاض منش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه  
زیبا قلاوندی استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون  
بدریه قوامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج  
فرهاد کاکه رش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد  
پرستو کریمی استادیار دانشگاه شهرکرد  
فاطمه کلاهچیان استادیار دانشگاه رازی  
علی گراوند استادیار دانشگاه ایلام  
وحید مبارک استادیار دانشگاه رازی  
هوشنگ محمدی افشار استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.  
علیرضا محمودی دانشیار دانشگاه زابل  
مسروره مختاری دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی  
بتول مهدوی استادیار دانشگاه مازندران  
فرشته مؤمنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس  
لیدا نامدار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، زنجان.  
نجمه نظری دانشیار دانشگاه بوعلی  
فاروق نعمتی استادیار دانشگاه پیام نور