بازتاب شرایط اجتماعی زنان افغانستان در رمان هزار خورشید باشکوه (بر اساس رویکرد ادبیّات تطبیقی و مطالعات میان‌رشته‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده 
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍مطالعات میان‌رشته‌ای از قلمروهای نوین ادبیات تطبیقی است. این قلمرو، فصل تازه­ای از پیوند ادبیّات با دیگر دانش­های بشری، از جمله جامعه‌شناسی گشوده است. در این پژوهش، ادبیّات داستانی به عنوان یک کلّ و مکمل در نظر گرفته شده است که با دانش جامعه‌شناسی، پیوندی ناگسستنی و دو سویه دارد. یافته­های این پژوهش، نشان می­دهد که رمان هزار خورشید باشکوه اثر «خالد حسینی»، تصویر و بازتابی از مسائل و مشکلات زنان جامعة افغانستان و دربردارندة واقعیّت­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگیِ اتّفاق افتاده در یک دورة زمانی از تاریخ این کشور، در قالب داستان است. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی، درمی­یابم که نویسنده به صورت غیر مستقیم دغدغه­های اجتماعی خویش را بیان می­کند و مرکزیّت این امر، حول محور وضعیّت نابسامان زن در جامعه قرار دارد. او شنیدن صدای زن و تلاش برای کم­رنگ کردن تبعیض جنسیّتی و همچنین دست‌یابی به دانش و آگاهی و پرهیز از تعصّب کور و خشک‌اندیشی و اهتمام به امور دینی را لازمة پیشرفت­های فرهنگی و اجتماعی زنان در جامعه می­داند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reflection of Afghanian Women's Social Conditions in The Novel Entitled, A thousand splendid Suns by Khaled Hosseyni (Comparative Literature and Interdisciplinary Studies)

چکیده [English]

Abstract
Interdisciplinary studies are the new areas of comparative literature. This field opened a new chapter of literature connections to other human sciences, such as sociology. In this study, literary fiction, considered as a whole and supplements that had an inseparable and reciprocal connections to the sociology. The findings show that the novel entitled A thousand splendid suns by "Khaled Hosseini" is an image and reflection of the Afghan society problems including political realities, social and cultural realities, happened in a period of history in a story format. In this cross-sectional study we find out the author indirectly express their social concerns and centered on the unorganized situation of women in the society. He believes that it is necessary to hear the female voice, to try to decrease gender discrimination and knowledge in the social and cultural developments of community.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Woman
  • Afghanistan
  • A thousand splendid suns
  • Comparative Literature
  • Interdisciplinary Studies
  • Sociology