پژوهش نامه ادبیات داستانی (RP) - واژه نامه اختصاصی