گزاره‌های فمینیسم پسااستعماری در رمان هرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، بناب، ایران.

چکیده

جنگ و پیامدهای آن، بستر را برای اقتدار فرادستانۀ استعمارگری و به‌حاشیه راندن شهروندان جنگ‌دیده، به‌ویژه زنان، فراهم می‌آورد. جنگ، سوژگی و استقلال ملت‌ها و هویت فرهنگی، اجتماعی و جنسیتی انسان‌ها را نشانه می‌رود. ادبیات و هنرِ برآمده از جنگ، در سراسر جهان، از یک‌سو، مشحون از تصاویر مردان و زنان مقهور در قبضۀ استیلای استعمارگری است و در دیگر سو، نمایش‌گر تلاش‌های استعمارگریز انسان‌هایی که فرودستی و درحاشیه‌ماندگی را تاب نمی‌آورند. رمان هرس، نوشتۀ نسیم مرعشی، داستان زنان جنگ‌زدۀ جنوب ایران را روایت می‌کند که – ناخوآگاه و با وجود بستر فرهنگی جامعه- در پی گریز از درحاشیگی و وابستگی به مردان و کسب استقلال و احیای هویت طبیعی خود می‌کوشند. مسألۀ اصلی این مقاله، خوانش فمینیستی- پسااستعماری، به روش تحلیلی و توصیفی، از رمان هرس برای نشان‌دادن گزاره‌های اصلی این نظرگاه، در رمان مذکور بوده است. نتایج تحقیق، بیان‌گر آن است که زنان در این داستان، برای رهیدن از غیریت و اُبژگی تحمیلی جنگ و فرهنگ مردسالارانه و بازتعریف عاملیت، فاعلیت و سوژگی طبیعی «من» خود، به‌گونه‌ای غریزی و برآمده از هویت طبیعیِ انسانی- جنسیتی خود تلاش می کنند. این تلاش، آنان را به درک درست از تفرد و من اصلیشان رهنمون می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Propositions of Postcolonial Feminism in the Novel Pruning

نویسنده [English]

  • Narges Oskouie
Associate Professor, Department of Language and Literature, Islamic Azad University, Bonab Branch, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The novel Pruning written by Nasim Marashi is the story of the war-torn women of southern Iran who - unwillingly and despite the cultural context of the society - try to escape from the male colonialism of the war and gain their independence and natural revival.  The main subject of this article is the feminist-postcolonial reading, analytically and descriptively of the novel Pruning to show the main statements of this point of view in the said novel.
Methodology:
Feminism based on post-colonial ideas considers woman as a cultural construct. Post-colonial feminists consider this to be a product of women's unconsciousness and their moving away from their natural position, under the hegemony of male authoritarian discourse, and they have always sought to find a suitable place for women and invite them to self-confidence and revive their identity and personality beliefs. What masculinity and femininity are depicted in "Haras" novel shows the subjectivity and power of men and the loss and decay of female gender identity as "other" in male authority. In this article, these two characteristics of the gender ideology represented in Hares' story have been analyzed and explained by separating the components of post-colonial feminism.
Results and Discussion:
The novel "Pruning" succeeds in representing the gender ideology in a certain geography of the world with its own culture and customs and gender stereotypes. The theme of war and its violent consequences also plays a leading role in highlighting the views and cultural signs that shape the identity-gender structure of women and men. Brind has clearly reflected the two colonial issues, patriarchal culture and war - which in the world of nature, is considered a masculine thing by nature - the division of the male and female world and male subjectivity and female otherness in the novel. The gender identity of the women in the story (Nawal, her mother-in-law, the women of Dar al-Talah, etc.) is formed by internalizing the belief that a woman is an inferior other, and women, like men, define masculinity with traits such as stoutness, strength, and greater physical abilities (especially the power to fight) is preferable to their gender identity, which is a cultural and social construction.
Conclusion:
In this colonial and gendered view, being a woman is dignified by being accepted and accepted by men; Therefore, women use all their efforts to get closer to that "self" defined for them by the components of patriarchal culture and power (such as giving birth to a boy instead of a girl). In this novel, the statements of post-colonial feminism, such as returning to oneself, believing oneself as an original and natural existence (not a weakly held other), trying to redefine the original gender role and identity, coming out of the shadows and margins, recovering one's agency with a positive effect On the environment, nature and others after the unwanted separation of women from men and the patriarchal society, it makes its way into the lives of women and typically Nawal

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postcolonial feminism
  • Pruning novel
  • Self and other
  • Colonialism
  • Gender
اسکویی، نرگس. (1399) «تحلیل دیدگاه نجات زمین توسط زنان در رمان هرس با رو‌یکرد بوم‌فمینیستی»، نشریۀ زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 12، شمارۀ 4، 567-586.
اسکویی، نرگس. (1399) «نظریۀ افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشتۀ نسیم مرعشی». نشریۀ نقد و نظریۀ ادبی،  دورۀ 5، پیاپی 9، 123-142.
ایریگاری، لوس. (1381) آن اندام جنسی که یک اندام نیست. در لارنس کهون: از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم. ترجمۀ نیکو سرخوش. تهران: نشر نی.
برامکی، اعظم؛ سجودی، فرزان. (1393) «تثبیت فرهنگی خود در سرزمین میزبان از طریق فرایند دیگری‌سازی در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی». دوفصلنامۀ علمی و پژوهشی کهن‌نامۀ ادب فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شمارۀ سوم، 1-24.
پاک‌نیا، محبوبه؛ مردی‌ها، مرتضی. (1394) سیطرۀ جنس، چاپ چهارم. تهران: نشر نی.
دوبووار، سیمون. (1385) جنس دوم، چاپ هفتم. ترجمۀ قاسم صنعوی. تهران: توس.
رضوانیان، قدسیه؛ کیانی بارفروشی، هاله. (1394) «بازنمایی هویت زن در آثار داستان‌نویسان زن دهۀ هشتاد». نشریۀ علمی و پژوهشی ادب‌پژوهی، دانشگاه گیلان، شمارۀ سی‌ویکم، 39-63.
شاهمیری، آزاده. (1389)  نظریه و نقد پسااستعماری، چاپ اول. تهران: نشر علمی.
طالبی، ابوتراب؛ ناظری، مریم. (1390) «بازنمایی هویت فرودست در رمان‌های دورۀ پهلوی اول». نشریۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 55، 131-170.
لیوتار، ژان فرانسوا. (1384) پدیده‌شناسی. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
مرعشی، نسیم. (1395)  هرس، چاپ شانزدهم. تهران: چشمه.
میل، جان استیوارت. (1380)  انقیاد زنان. ترجمۀ علاالدین طباطبایی. تهران: نشر هرمس.
هوسرل، ادموند. (1381)  تأملات دکارتی: مقدمه‌ای بر پدیده‌شناسی. ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.