دوره و شماره: دوره 11، ویژه نامه - شماره پیاپی 42، دی 1401، صفحه 1-150 
نقد زیبا‌شناسی فلسفی داستان بوتیمار به مثابۀ اثر هنری

صفحه 125-154

10.22126/rp.2022.2405

مریم موسوی جشوقانی؛ حسین قربان پور آرانی؛ زهرا محمدی؛ رضا شجری