دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 38، فروردین 1401، صفحه 1-183 

مقاله پژوهشی

معاصرسازی اشعار کهن در رمان آتش بدون دود از نادر ابراهیمی

صفحه 1-26

10.22126/rp.2021.6107.1299

آسنا ابدالی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند