بررسی عنصر زبان در «گوسالۀ سرگردان» از مجید قیصری (بر اساس الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت‌شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 دانشیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 استادیار، زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

گوسالۀ سرگردان، یکی از رمان­های برجسته در حوزۀ جنگ از مجید قیصری است. از آنجا که یکی از مهم­ترین ابزارهای هر نویسنده در خلق و آفرینش هر اثر هنری زبان است، این عنصر می­تواند در سبک شخصی وی تأثیر بسزایی داشته باشد. هدف از نگارش این مقاله تبیین و بررسی عنصر زبان در رمان گوسالۀ سرگردان از مجید قیصری  براساس الگوهای نوین ساختارگرایی و روایت‌پردازی است. نویسنده در این مقاله به دنبال جواب این پرسش است که عنصر زبان در داستان گوسالۀ سرگردان چگونه نمود یافته است؟ روش کار در این پژوهش، کتابخانه­ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. در این پژوهش رمان گوسالۀ سرگردان، در سه سطح واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی شده است. حاصل پژوهش نشان می­دهد که در سطح واژگانی اتباع، ترکیبات و واژه‌های جفتی و قرینه­ دار، اصطلاحات عربی، می­ تواند به‌عنوان یکی از شاخصه­ های این داستان­ در نظر گرفته شود. در سطح نحوی افعال حرکتی، جابه‌جایی ارکان جمله، حذف به قرینه لفظی و معنوی، ازجمله ویژگی زبانی در این سطح است. در سطح بلاغی ایجاز، کنایه، تشبیه و ضرب­ لمثل بسامد زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of the Element of Language in 'Wandering Calf ' by Majid Qeysari (Based on New Patterns of Structuralism and Narratology)

نویسندگان [English]

  • Feresgteh Gholipoor 1
  • Jalil Nazari 2
  • Mohammadreza Masomi 3
1 PhD Student in Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities,Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Associate Professor, Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
3 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Wandering Calf is one of the prominent war novels by Majid Qaysari.Since one of the most important tools of any author is in the creation of any work of art, this element can greatly influence his personal style.The purpose of this article is to explain and investigate the element of language in Majid Ghayesari's novel The Wandering Calf. The method used in this research is descriptive-analytical libraries. In this study, a novel stray calf was studied at three levels of lexical, syntactic and rhetorical. The results show that at the lexical level of nationals, conjunctions and conjunctive terms, Arabic terms can be considered as one of the hallmarks of this story. At the syntactic level of motor verbs, the displacement of sentence elements, removal to the verbal and spiritual symmetry, are linguistic features at this level.At the rhetorical level of metaphor, irony, simile and proverb have a high frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Element of Language
  • Story
  • Wandering Calf
  • Majid Qaisari
احمدی گیوی، حسن؛ انوری، حسن. ( 1363). دستور زبان فارسی. تهران: فاطمی.
اسکولز، رابرت.(1379). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری. تهران: آگاه.
باطنی، محمدرضا.( 1363 ). زبان و تفکر، ( مجموعه مقالات زبان شناسی)، چاپ سوم. تهران: کتاب زمان.
براهنی، رضا. ( 1368 ). قصه‌نویسی، چاپ چهارم. تهران: البرز.
بشیری، محمود؛ هرمزی، زهرا (1392). تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین. متن پژوهی ادبی، شماره 59، سال 18، بهار1393، صص100 ـ 85.
تولستوی، آلکسی.( ۱۳۵۳). رسالت زبان و ادبیات، ترجمة روحانی. تهران: گوتنبرگ.
ثروت، منصور. ( 1379).  فرهنگ کنایات، چاپ سوم. تهران: سخن.
داد، سیما. (1385 ).  فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
دوسوسور، فردیناند.(1387). دورۀ زبان شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی. تهران: هرمس.
دین ­محمدی کرسفی، نصرت الله.( 1384 ). «زبان و فرهنگ عامیانه در دیوان صائب». نامۀ پارسی، سال دهم، شماره 1، صص 98 ـ 88.
غلامرضایی، محمد. ( 1387). سبک ­شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، چاپ سوم. تهران: جام.
فالر، راجر؛ یاکوبسن، رومن؛ لاج، دیوید. ( ۱۳۶۹)، زبا‌‌‌ن‌شناسی و نقد ادبی، ترجمة مریم خوزان و حسین پاینده. تهران: نی.
قیصری، مجید. (1391). گوساله سرگردان، چاپ سوم. تهران: افق.
مستور، مصطفی.(1379). مبانی داستان کوتاه. تهران: مرکز.
معین، محمد.(1375). فرهنگ فارسی، 6جلدی. تهران: امیرکبیر.
میرصادقی، جمال. ( 1385). عناصر داستان. تهران: سخن.
نجفی، ابوالحسن. ( 1387 ). فرهنگ فارسی عامیانه. تهران: نیلوفر.
نوذری، حسین علی. ( 1380 ). پست مدرنیته و پست مدرنیسم. تهران: نقش جهان