دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 46، دی 1402، صفحه 1-187