دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، اردیبهشت 1400، صفحه 1-99 

مقاله پژوهشی

تحلیل عاطفی داستان مارون اثر بلقیس سلیمانی

صفحه 1-13

10.22126/rp.2020.5660.1248

معصومه ابراهیمی هژیر؛ مرتضی رزاق پور؛ رضا صادقی شهپر