تأثیر مدرنیسم بر نظام‌های استعاری رمان سمفونی مردگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیّات انگلیسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به­دنبال یافتن پیوند میان مدرنیسم و استعاره­های مفهومی است و بر این فرض استوار است که اصول و مؤلّفه‌های مدرنیسم در شکل­گیری نظام­های استعاری رمان نو تأثیرگذارند. این فرض برپایۀ نظریات معنی­شناسان شناختی و با توجّه به کارکرد شناختی استعاره­های مفهومی و فرایند انتقال معنا و مفهوم‌سازی ذهن بشر شکل گرفته است. معنی­شناسان بر این باورند که استعاره هم مبنای تفکّر است و هم ابزار بیان آن؛ بنابراین سامان­یافتن هر اندیشه­ای - دینی، سیاسی، اقتصادی، واقع­گرا، مدرن و...- در ذهن انسان، از مجرای استعاره امکان‌پذیر است و بروز و ظهور آن نیز - در هر شکل و قالبی - نیازمند زبانی استعاری است. بر همین اساس در نوشتار پیش رو استعاره­های مفهومی سمفونی مردگان (1386) اثر عباس معروفی به­عنوان رمانی نوگرا بررسی شده تا ابعاد گوناگون این تأثیر و تأثّر را نشان داده شود. بررسی­ها بیانگر آن است که برخی از مؤلّفه­های برجستة مدرنیسم ازجمله شیوه­های نوین روایت، دوری از وضوح و صراحت، فردگرایی، رمزگرایی، نفی حقیقت واحد، اشارات تلمیحی و... در رمان مورد نظر به­کار رفته­اند و در هفت الگو سبب شکل­گیری نظام‌های استعاری خاصّی در متن شده­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Modernism on the Metaphorical Systems of the Symphony of the Dead

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saremi 1
  • Mohammad Irani 2
  • Amer Gheitury 3
1 Ph.D. Student in Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study seeks to find the connection between modernism and conceptual metaphors and it is based on the assumption that the principles and components of modernism influence the formation of new novel metaphorical systems. This hypothesis is based on the theories of cognitive semantics and according to the cognitive function of conceptual metaphors and the process of meaning transfer and conceptualization of the human mind. Semantics believe that metaphor is both the basis of thought and the means of expressing it. Therefore, the organization of any idea - religious, political, economic, realistic, modern, etc. - in the human mind is possible through metaphorical channels, and its emergence - in any form and format - requires metaphorical language. . Accordingly, we have studied the conceptual metaphors of the Symphony of the Dead (2007) by Abbas Maroufi as a modernist novel to show the various dimensions of this influence. Studies indicate that some of the prominent components of modernism, including new methods of narration, avoidance of clarity, individualism, cryptography, denial of a single truth, implicit references, etc. in the novel in question to have been used and in seven patterns have led to the formation of special metaphorical systems in the text.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernism
  • Modern Novel
  • Conceptual Metaphors
  • Symphony of the Dead
  • Abbas Maroufi
آبرامز، مایر هوارد (1387)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمة سعید سبزیان، تهران: رهنما.
بهنام، مینا (1399)، «بررسی سازه­های غزل مولوی در تصویرسازی بر بنیان رویکرد فضای ذهنی و تلفیق مفهومی»، ادبیّات و پژوهش­های میان­رشته­ای، سال دوم، شمارۀ سوم، صص 40-72.
بیات، حسین (1390)، داستان‌نویسی جریان سیّال ذهن، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
پاینده، حسین (1395)، داستان کوتاه در ایران (داستان‌های مدرن)، چاپ سوم، تهران: نیلوفر.
تیلر، جان رابرت (1390)، «بسط مقوله: مجاز و استعاره»، ترجمة فرهاد ساسانی، استعاره: مبنای تفکّر و ابزار زیبایی‌آفرینی، (صص 35-66)، چاپ دوم، تهران: سورۀ مهر.
جانسون، مارک (1398)، بدن در ذهن: مبنای جسمانی معنا، تخیّل و استدلال، ترجمة جهانشاه میرزابیگی، چاپ سوم، تهران: نشر آگاه.
داد، سیما (1387)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ چهارم، تهران: مروارید.
راسخ­مهند، محمّد (1396)، درآمدی بر زبان­شناسی شناختی: نظریه­ها و مفاهیم، چاپ ششم، تهران: سمت.
سیدحسینی، رضا (1387)، مکتب‌های ادبی، دوجلدی، تهران: نگاه.
شمیسا، سیروس (1394)، مکتب‌های ادبی، چاپ هفتم، تهران: قطره.
کوچش، زولتان (1394)، استعاره در فرهنگ: جهان‌ها و تنوّع، ترجمة نیکتا انتظام، تهران: سیاهرود.
----------- (1396)، استعاره‌ها از کجا می‌آیند؟ شناخت بافت در استعاره، ترجمة جهانشاه میرزابیگی، تهران: نشر آگاه.
لیکاف، جورج و مارک جانسون (1395)، استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم، ترجمة هاجر آقاابراهیمی، چاپ دوم، تهران: نشر علم.
مقدادی، بهرام (1397)، دانشنامۀ نقد ادبی از افلاطون تا امروز، چاپ دوم، تهران: نشر چشمه.
معروفی، عباس (1386)، سمفونی مردگان، چاپ بیستم، تهران: نشر گردون.
 ملحوظ، زهرا (1395)، تحلیل نشانه­شناختی رمان سمفونی مردگان، استاد راهنما: محمدحسین شرف­زاده، کارشناسی‌ارشد زبان­شناسی همگانی، مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی.
هانیول، آرتور (1396)، «پیرنگ در رمان مدرن»، ترجمة حسین پاینده، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، چاپ سوم، تهران: نیلوفر، صص 13-32.