تحلیل عاطفی داستان مارون اثر بلقیس سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

تفاوت انسان‌های معمولی و هنرمند، در شناخت و چگونگی انتقال عاطفه است. عاطفه همان هیجان در روان­شناسی است که به­دنبال احساس‌هایی همچون خشم، ترس، غم و شادی بروز می‌کند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و شناساندن عاطفه از دیدگاه ادبیّات و روان‌شناسی و بیان ویژگی‌های عاطفی شخصیّت‌ها در داستان مارون از بلقیس سلیمانی است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، با ابزار فیش نگاشته شده است. پیش از دهة نود هجری، هیچ منبعی به‌طور مجزّا عاطفه در ادبیّات و علم روان‌شناسی را بررسی تطبیقی نکرده است. داستان مارون بلقیس سلیمانی داستانی رئالیستی است. شخصیّت اصلی زنی سرکش است که رفتارش همچون مردها است. این داستان حسّ خشم، عصبانیت، ترس و نفرت را به خواننده انتقال می‌دهد. نویسنده برای معرّفی شخصیّت‌ها به‌خوبی از فرایندهای هیجانی کمک گرفته تا ضمن انتقال احساس و عاطفه، شخصیّت هم شناخته شود. نتیجة به­دست آمده، قطعیت در تأثیر نویسنده بر مخاطب از راه بیان عاطفه در داستان است. نویسندگان باید ماهیت تفکّر مخاطبان را بشناسند تا روش‌های بهتری را برای داستان‌نویسی و ایجاد ارتباط با آن‌ها بیابند و به­طور قطع اگر فرایندهای ذهنی افرادی را که برای آن‌ها می‌نویسند درک کنند، در کار خود موفّق‌تر خواهند بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Emotional Examination of the Story Maroon by Belgheys Soleymani

نویسندگان [English]

  • Masomeh Ebrahimi Hazhir 1
  • Morteza RazaghPour 2
  • Reza Sadeghi Shahpar 3
1 Ph.D. Student, Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 Associate Professor, Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Artistic people are distinguished from ordinary people by their ability both to appreciate emotion and to convey it. Psychologically speaking, emotion is the same thing as excitement which is usually followed by feelings such as anger, fear, sorrow and happiness. Analyzing and introducing emotion from the viewpoints of both literature and psychology, this research seeks to focus on the emotion-related traits of the story characters of the Story Maroon by Belgheys Soleymani. Using the library card catalog, a descriptive-analytic method was chosen by this research which was among the first to comparatively study emotion in literature and psychology in the 2010s. Prior to the 90s, no single source of emotion in the literature and psychology had a comparative study of emotion. Maroon is a realistic story with a woman as the leading character who behaves not only in an unruly but also in a manly way.The story succeeds in communicating the emotions of anger, fear and hate to the reader, since the writer makes use of excitement-related processes to convey both emotion and feeling, making it possible [for the reader] to conceive the characters. This results in particularly impressing the audience by expressing emotion throughout the story. To sum up, knowing about their audiences' way of thinking, writers could find better tones in story-telling and communicating with their audience. This is because, having understood the mentality of their audience, writers can succeed in their works.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Emotion
  • Story
  • Maroon
ابراهیمی هژیر، معصومه (1390)، تحلیل عاطفی ادبیّات داستانی کودک و نوجوان دوره دفاع مقدس، استاد راهنما: محمّد آهی، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
ترکاشوند، مهدی؛ موسی عربی و مجتبی ترکاشوند (1391)، «تجلّی عاطفه و جایگاه آن در صحیفة سجادیه»، ادب عربی، سال 4، شمارة 1، صص 129-151.
تولستوی، لئون (1388)، هنر چیست؟، ترجمة کاوه دهگان، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.
سلیمانی، بلقیس (1395)، مارون، تهران: چشمه.
سیّدحسینی، رضا (1394)، مکتب‌های ادبی، تهران: نگاه.
خداپناهی، محمّدکریم و محمّد ایروانی (1391)، روان­شناسی احساس و ادراک، تهران: سمت.
دهرامی، مهدی و محمّد عمرانپور (1392)، «نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیما یوشیج»، پژوهشنامة ادب غنایی، سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شمارة 20، صص 65-82.
کادن، جی. ای. (1380)، فرهنگ ادبیّات و نقد، ترجمة کاظم فیروزمند، تهران: شادگان.
گنجی، حمزه (1382)، روان­شناسی عمومی، تهران: ساوالان.
مرادی، ایوب؛ فریده فتاحی و مسلم یاسمی (1396)، «بررسی عاطفۀ حماسی در شعر محمّدرضا شفیعی کدکنی»، نشریه ادبیّات پایداری کرمان، سال نهم، شمارة شانزدهم، صص 315-326.
میرشمسی، زینب السادات و محسن جوادی (1391)، «گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه با شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام»، مجلّة فلسفه و کلام اسلامی، سال چهل و پنجم، شمارة یکم، صص 199-223.
میرصادقی، جمال (1383)، شناخت داستان، تهران: مجال.
ویکی­پدیا (27/6/1399)، https://fa.wikipedia.org.
یونکر، هلموت (1370)، روان­شناسی ترس، ترجمة جمشید مهرنیا و طوبی کیان‌بخت، تهران: یگانه.