دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 30، خرداد 1399، صفحه 1-95 
بررسی مؤلّفه‌های عشق در رمان سووشون، براساس نظریۀ مثلّث عشق استرنبرگ

صفحه 43-60

10.22126/rp.2020.4510.1174

محبوبه رشیدی ظفر؛ سهیلا قسیمی ترشیزی؛ شیرین کوشکی؛ محمد علی گذشتی