دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، آذر 1398، صفحه 1-90 
کاربردهای گروتسک در داستان‌های عامیانه با تکیه بر اسکندرنامۀ نقّالی

صفحه 43-59

10.22126/rp.2019.4372.1165

فرشته السادات حسینی؛ غلامحسین شریفی ولدانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی