دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، خرداد 1398، صفحه 1-113 

مقاله پژوهشی

بررسی جلوه های گروتسک در آثار بهرام صادقی و اوژن یونسکو

صفحه 1-21

10.22126/rp.1970.1067

علی رضا اسدی؛ علی رضا شوهانی؛ فاطمه اسماعیلی نیا