خوانش داستان الفقراء براساس گفتمان انتقادی فِرکلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

2 استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی

چکیده

تحلیل گفتمان انتقادی تحوّلی در ساختار نقد بین­رشته­ای است. پرچم­دار آن فِرکلاف با نگرشی ساختارمدار سعی در برملا ساختن زوایای پنهان متون دارد. هدف الگوی مذکور بازخوانی قدرت و ایدئولوژی برخاسته از آن در تولید هر متنی است. با اتکا بر مراحل سه‌گانة فرکلاف می­توان به عوامل مؤثر اجتماعی در آفرینش جهان‌بینی نویسنده دست یافت؛ مؤلفه­ هایی که از آن­ها به­عنوان پیش­فرضِ تولید متن نام برده­شده­است بر این اساس نویسندة الفقراء ثروت را محور داستان خود قرار داده­است. وی ساختار نحوی و مؤثّرِ داستان را ابزاری در جهت برملاساختن جهان­بینی حاکم بر مردم یعنی همان ثروت قرارداده­است. پژوهش حاضر بر آن است تا ایدئولوژی نهفته در ساختار نحوی و برآمده از اندیشة نویسنده را بازخوانی کند. بر این اساس سازمان نحوی داستان نه­تنها حاکی از عدم آزادی افراد در جامعه است بلکه ثروت را به‌عنوان یک قدرت پنهان، بازنمایی­می‌کند تا آن­جا که هر ناسره­ای را در جایگاه سِره بازمی­نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of the Story of Al-fogara by ehsan Abdul qodos (Reading Based on Norman fairclough's Critical Discourse)

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Vahid Sabzianpor 2
1 razi
2 razi
چکیده [English]

The analysis of critical discourse is a metamorphosis in the structure of interdisciplinary critique Norman fairclough has tried to reveal the hidden angles of texts with a structuralist purpose. His intention is to re-read components such as the power and ideology behind it in producing the text. The process of describing the syntactic structure of the text is extracted and in the interpretive phase based on the underlying knowledge, the logic analysis is carried out. The final stage is the manifest that the social factors that played a role in the creation of the author's worldview are determined that is preconditions for the production of text. This research intends to recite the story of Al-foqara based on the model of fairclough's consensus. The ideology derived from the organization of the story tells the story of the lack of freedom of individuals it also shows wealth as a hidden power. so that each of the wrong items is displayed correctly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical discourse analysis
  • al-foqra's story
  • abdolqados
آقاگل­زاده، فردوس (1390)، تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ابوالفتح، أمیره (1982)، إحسان عبدالقدوس یتذکر، القاهرة: مطابع الهیئة المصریة العامة للکتاب.
سرایی، حسین (1387‌)، «روش کیفی در مطالعات اجتماعی»،مجّلة پژوهش‌های علوم اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، صص83-105.
عبدالقدوس، احسان (1999)، السعادة لیس لها تاریخ، قطاع الثقافة.
فتوحی، محمود (1392)، سبک‌شناسی نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها، چاپ دوم، تهران: سخن.
فرزاد، عبدالحسین ( ‌1386)، «مروری بر داستان نویسی معاصر عرب»، مجلّة سمرقند بهار، شمارة 17، صص 22-45 .
فرکلاف، نورمن (1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمة فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.
کریمی فیروزجائی، علی (1396)، گفتمان­شناسی انتقادی، چاپ اول، تهران: روش‌شناسان و جامعه­شناسان.
میرفخرایی، تژا (1383)، فرآیند تحلیل گفتمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.