دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-91 

مقاله پژوهشی

1. بررسی مضامین محوری داستان‌های کوتاه دفاع مقدّس

صفحه 1-12

شکراله پورالخاص؛ مریم بهزادی


4. باورها و عناصر ادبیات عامه در رمان« ورچَم» محمدرضا همزه‌ای

صفحه 57-74

نسرین علی اکبری؛ عبدالحسین شهبازی؛ مسعود باوان پوری