مؤلّفه‌های رئالیسم جادویی در رمان‌های اهل غرق منیرو روانی‎پور و طبل حلبی گونتر گراس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه ایلام

چکیده

اصطلاح رئالیسم جادویی یا واقع‌گرایی جادویی، شیوة نوینی در داستان‌نویسی معاصر است که در آن عناصر واقعیّت و خیال درهم می‌آمیزند. حاصل این تلفیق، اثری است که به هیچ‌کدام از عناصر اوّلیّة سازنده‌اش شبیه نیست. در این شیوه، آمیزش دو عنصر واقعیّت و خیال چنان استادانه انجام می‌گیرد که تمامی حوادث غیر واقعی و خیالی در بستر داستان، کاملاً حقیقی و طبیعی جلوه می‌‌کنند؛ به گونه‌ای که خواننده به سادگی آن‌ها را می‌پذیرد. بر اساس یافته‌های پژوهش، روانی‌پور و گراس تلاش کرده‌اند با روبه‌رو کردن خواننده با دنیایی ناآشنا، بین خواننده و داستان فاصله اندازند و برای این منظور، از زوایای دید متعدّد بهره جسته‌اند. شخصیّت‌های دو اثر، دوگانه‌اند؛ یعنی از جهان واقعی به جهان تخیّلی و بالعکس سیر می‌کنند. هر دو نویسنده، مشکلات سیاسی – اجتماعی جامعة خود را مبنای خلق رمان‎های خود قرار داده و شیوة رئالیسم جادویی را برای آفرینش داستان‌های خود به کار برده‌اند. رمان اهل غرق از نظر به کارگیری عناصر سحر و جادو و وهم و خیال پررنگ‌تر است و رمان طبل حلبی، نمونه‌های بیشتری از مؤلّفه‌های دوگانگی و سکوت اختیاری داراست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Features of Magic Realism in the Novels of Monir Ravani Poor Entitled From Drowning and Günter Grass's The Tin Drum

نویسندگان [English]

  • Alireza Shovhani 1
  • Fereshteh Maleki 2
چکیده [English]

Magic Realism is novice approach in contemporary narration in which reality and image are intermingled. The result of such combination is the literary work which doesn’t resemble to the primary elements. Here, mingling of imagination and reality are so expertly done that all of unreal and imaginative events of story are naturally actualized, so much that the readers easily accept them. Regarding to the findings of study, Ravanipoor and Grass have tried to face the readers to unfamiliar world make distance between reader and story, therefore, they have used the different point of views. The characters of two works are polar, it means they pass from the real world to the imaginative one or vice versa. Both writers have considered the social-poetical issues of their societies in their novels, hence they have used magic realism. The novel of From Drowning is merely used the elements of magic and secrets and The Tin Drum has used the polar features of voluntary silence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magic Realism
  • From Drowning
  • The Tin Drum
بهارلو، محمّد (1369)، «رسوب تصویر در اهل غرق»، دنیای سخن، شمارة 39، ص 70.
پارسی‌نژاد، کامران (1382)، «مبانی و ساختار رئالیسم جادویی»، ادبیّات داستانی، شماره 66، صص 5-9.
گ‍راس، گ‍ون‍ت‍ر (1380)، طب‍ل‌ ح‍ل‍ب‍ی‌، ت‍رج‍مه س‍روش‌ ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، چاپ ششم، تهران: نیلوفر.
میرصادقی، جمال و میمنت (1377)، واژهنامه هنر داستان‌نویسی، چاپ اوّل، تهران: مهناز.
یاوری، حورا (1373)، «ناهم‎زمانی انسان و داستان»، گردون، شمارة 37، ص 51.
References
Abrams, M. H. (1993), A Glossary of Literary Terms, 6th ed. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
Allende, Isabel (2002), www.magicrealism.com/news.
Borges, Jorge Luis, in Gerald Martin (1989), Journeys Through the Labyrinth, New York, Verso.
Flores, Angel (1995), Magical Realism in Spanish American Fiction. Ed. Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris Durkham, N.C: Duke UP.