بررسی رمان پل معلّق محمّدرضا بایرامی بر اساس نظریّة گریماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه محقّق اردبیلی

چکیده

رمان پل معلّق یکی آثار موفّق در حوزة ادبیّات داستانی دفاع مقدّس است که از اقبال شایان توجّهی برخوردار ‎است. تحلیل ساختار و بررسی ریخت‎شناسی این اثر به منظور ارایة الگوی ساختاری آن، یکی از ضروریّات پژوهش در حوزة ادبیّات پایداری است. با توجّه به تناسبی که بین ویژگی‎های این رمان با دیدگاه‎های گریماس وجود دارد، این جستار ساختار روایت را بر اساس دیدگاه نظریّه‎پرداز یاد‎شده مطالعه کرده است. پژوهش حاضر نشان می‎دهد که: نخست؛ اگرچه الگوی روایت‎شناسی گریماس برای حکایت‎های فولکلوریک مناسب است، اما در تحلیل رمان پل معلّق الگویی مفید و کارآمد است. دوم؛ داستان‎های امروزی با وجود این­که محتوای متفاوت دارند، اما به طور نسبی از ساختار مشترکی الگو می‎گیرند، با این تفاوت که ترفندهای جدید داستان‎نویسی به آن‎ها کمک می‎کند تا از جذّابیّت بیشتری برخوردار شوند. سوم؛ مطابق با آنچه گریماس دربارة شش کنشگر مطرح کرده است، در این اثر شخصیت اصلی داستان (نادر) هم قهرمان و فاعل داستان و هم پذیرنده یا گیرنده است. چهارم؛ نوع مبارزه‎ای که در داستان به وقوع می‎پیوندد، هم از نوع مبارزة ذهنی و هم جسمانی است، اما مبارزة ذهنی بارزتر است. به تبع وجود این ویژگی از شش کنشگر الگوی گریماس، چهار کنشگر ذهنی و انتزاعی هستند. به طور کلّی این رمان در صحنة آغازین از وضعیّت متعادل به یک وضعیّت نامتعادل و در نهایت به سوی وضعیّت متعادل سوق پیدا کرده و داستان دارای وضعیّت تعادل، ممنوعیّت، نقض و مجازات است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Novel, the Suspended Bridge by Mohammad Reza Bayrami based on the theory of Greimas

نویسندگان [English]

  • masroureh mokhtari 1
  • Jafar Jabari 2
چکیده [English]

The novel Suspended Bridge by Mohammad Reza Bayrami is one of the most successful works in the field of fictional literature (holy defense), which is worthy of attention. The structural analysis and the study of the morphology of this work provides the structural model that is one of the research needs in the field of sustainability literature. Considering the correlation between the features of this novel and the views of Greimas, this essay has studied the narrative structure according to the theorist's view. The present study shows that: 1. Although Greimas 's narrative model is suitable for folklore, it is useful in analyzing the novel Suspended Bridge. 2. Modern stories, although they are different in content, but are partly based on a common structure, with the difference that new storytelling tricks help them become more attractive. 3. According to what Greimas has proposed about the six actors, in this work the main personality of the story (Nader) is both the hero and the subject of the story, as well as the receiver or receiver. 4. The kind of struggle that takes place in the story of the "Suspended Bridge" is both a mental and physical struggle, but the mental struggle is more pronounced. As a result of this feature, the six actors of the Greimas’s pattern are four actors, subjective and abstract. In general, the novel on the initial stage of a balanced state leads to an unbalanced situation and ultimately leads to a balanced state and the story has a state of equilibrium, prohibition, violation, and punishment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Literature
  • Novel
  • Suspension Bridge
  • Mohammad Reza Bayrami
  • Greimas
احمدی، بابک (1382)، ساختار و تأویل متن، چاپ ششم، تهران: مرکز.
اسکولز، رابرت (1383)، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّات، ترجمة فرزانه طاهری، تهران: مرکز.
بارت، رولان (1387)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایتها، ترجمة محمد راغب، تهران: رخ داد نو.
بایرامی، محمدرضا (1388)، پل معلّق، چاپ دهم، تهران: افق.
برتنس، یوهانس ویلم (1382)، نظریّه ادبی، ترجمه فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر.
پراپ، ولادیمیر (1392)، ریختشناسی قصّههای پریان، ترجمة فریدون بدره‎ای، چاپ سوّم، تهران: توس.
تودوروف، تزوتان (1382)، بوطیقای ساختارگرا، ترجمه محمّد نبوی، چاپ دوّم، تهران: آگاه.
تولان، مایکل (1386)، روایتشناسی: درآمدی بر زبانشناختی - انتقادی، ترجمة فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.
---------- (1383)، درآمدی نقادانه - زبانشناختی بر روایت، ترجمه ابوالفضل حرّی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
داد، سیما (1383)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، جلد اوّل، چاپ دوم، تهران: آگاه.
سلدن، رامان (1387)، راهنمایی نظریّه ادبی معاصر، عبّاس مخبر، تهران: طرح نو.
مارتین، والاس (1382)، نظریّههای روایت، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس.
هارلند، ریچارد (1388)، درآمدی تاریخی بر نظریّة ادبی از افلاطون تا بارت، ترجمۀ علی معصومی و شاپور جورکش، چاپ سوّم، تهران: چشمه.