بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از شیوه­های مدرن روایت داستان، شیوۀ جریان سیّال ذهن است. در این نوع از روایت، گرچه نویسنده تمایل به ناپیدایی خویشتن دارد؛ امّا چنین به نظر می­آید که قسمت عمدۀ واقعه در همان لحظه­ای روی
می­دهد که خواننده داستان را می­خـواند و بدین وسیـله در ذهـن شخصیّت­ها حضور می­یابد. رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از جملۀ رمان­هایی است که بر طبق نظر برخی از صاحب­نظران نمی­توان به طور قطع آن را جزو آثار جریان سیّال ذهن قرار داد. در این مقاله که با هدف شناخت هر چه بهتر ویژگی­های
رمان­های معاصر فارسی صورت گرفته، با فرض بر این­که ساختار روایی رمان پیکر فرهادمبتنی بر شیوۀ جریان سیّال ذهن است، تلاش گردیده تا به شیوۀ توصیفی– تحلیلی بدین سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا این رمان را می­توان بطور قطع در زمرۀ آثار جریان سیّال ذهن قرار داد؟نتیجۀ این پژوهش نشان از آن داردکه نویسندۀ رمان پیکر فرهاد با استفاده از تک­گویی، تجلّی متفاوتی از زن اثیری بوف کورصادق هدایت ارائه داده استو وجود ویژگی­های متعدد جریان سیّال مانند: زاویۀ دید درونی، انواع تک­گویی­ها، تداعی، ابهام، پرش­های زمانی، حاکم بودن فضای وهمی و ذهنی و نظایرآن تا حد بسیار زیادی این رمان را به آثار جریان سّیال ذهن نزدیک می­کند.
 

کلیدواژه‌ها