بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از شیوه­های مدرن روایت داستان، شیوۀ جریان سیّال ذهن است. در این نوع از روایت، گرچه نویسنده تمایل به ناپیدایی خویشتن دارد؛ امّا چنین به نظر می­آید که قسمت عمدۀ واقعه در همان لحظه­ای روی
می­دهد که خواننده داستان را می­خـواند و بدین وسیـله در ذهـن شخصیّت­ها حضور می­یابد. رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از جملۀ رمان­هایی است که بر طبق نظر برخی از صاحب­نظران نمی­توان به طور قطع آن را جزو آثار جریان سیّال ذهن قرار داد. در این مقاله که با هدف شناخت هر چه بهتر ویژگی­های
رمان­های معاصر فارسی صورت گرفته، با فرض بر این­که ساختار روایی رمان پیکر فرهادمبتنی بر شیوۀ جریان سیّال ذهن است، تلاش گردیده تا به شیوۀ توصیفی– تحلیلی بدین سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا این رمان را می­توان بطور قطع در زمرۀ آثار جریان سیّال ذهن قرار داد؟نتیجۀ این پژوهش نشان از آن داردکه نویسندۀ رمان پیکر فرهاد با استفاده از تک­گویی، تجلّی متفاوتی از زن اثیری بوف کورصادق هدایت ارائه داده استو وجود ویژگی­های متعدد جریان سیّال مانند: زاویۀ دید درونی، انواع تک­گویی­ها، تداعی، ابهام، پرش­های زمانی، حاکم بودن فضای وهمی و ذهنی و نظایرآن تا حد بسیار زیادی این رمان را به آثار جریان سّیال ذهن نزدیک می­کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Narrative Structure of Farhad's Body Novel Written by Abbas Maroufi in the Light of Stream Of Consciousness

چکیده [English]

One of the modern methods of narration is stream of consciousness. In this type of narration, a writer tends to get himself lost, but it seems that the main part of the event would take place at the time when the reader would read the story and he attends in the mind of the characters. Regarding some theorists, the novel "Farhad's Body" by Abbas Maroufi is based on stream of consciousness. This paper aims to recognize the characteristics of Persian contemporary novels supposing the narrative structure of the novel "Farhad's Body" due to the stream of consciousness style. It tries to answer some of the basic questions in the descriptive-analytical method, for example; can the novel can be definitely classified among the works of stream of consciousness? The results of this study suggest that the author of the novel, has used monologue, in order to expresses a different representation of the ethereal woman in "The Blind Owl" Sadegh Hedayat. Here are some of various features of stream of consciousness such as: internal point of view, types of monologues, association, illusion, time jumps, the dominance of mind and illusive atmosphere and so on makes this novel close to works of stream of consciousness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stream of Consciousness
  • Monologue
  • Farhad's Body
  • Abbas Maroufi
  • The Blind Owl