گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

رمان به عنوان یک اثر ادبی، تقلیدی از زندگی واقعی است و به همان میزان که گفت­وگو در زندگی عادّی کاربرد دارد، از برجسته­ترین شاخصه­ها و از مهم‌ترین اجزای رمان نیز به شمار می­آید؛ امّا چنانکه می­دانیم، مکالمه از دیدگاه باختین مسئله­ای فراتر از گفـت­وگوهای صرف داستـانی است. از نظـر او هر اثر ادبی از دیدگاه مکالـمه­گرایی در دو سطح قابل مطالعه است. از یک سو هر اثر ادبی پاسخی است به آثار پیش از خود و انتظار پاسخ از آثار پس از خود را دارد. از دیگر سو، رمان عرصه­ای است که در آن گفتار شخصیّت­ها فارغ از تضاد یا هم­سویی با نویسنده مجال ظهور می­یابد و به این ترتیب رمان چندآوایی بیشترین قابلیّت را برای حضور گفت­وگومند ی دارد. در مقالة پیش رو، انواع گفت­وگو در رمان شب­چراغ، نوشتۀ جمال میرصادقی از نظر کاربردی طبقه‌بندی و تحلیل گردیده و با توجّه به آرای باختین شاخصه­های رمان چندآوایی در آن بررسی شده است. نتیجۀ به دست آمده نشان می­دهد که بسامد کاربردهای گفت­وگو در رمان شب­چراغ متناسب با پیرنگ و موضوع رمان متغیّر است و بیشترین کاربرد گفت­وگوها در معرّفی شخصیّت­ها دیده می­شود. همچنین رمان یادشده از امکانات گفت­وگومندی در رمان­های چندآوایی برخورداراست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Dialogue Elements in the Creation of "Shab Cheragh" Novel

چکیده [English]

As a literary work, a novel is imitation of actual life, it is as important as the conversation in the actual life, but for Bakhtin, the issue is beyond the conversations in the stories. He takes every literary work in two levels to be studied. On one hand, every literary work is a response to its previous works, it also expects the future works, on the other hand, a novel is the field where the character’s sayings reveal minus this fact whether it is for or against the writer, and therefore, there is polyphony. The present article tries to examine the different kinds of dialogues in the novel of Shab Cheragh by Jamal Mirsadeghi which are classified from the points of view of Bakhtin, as well as polyphony. Novel as a literary work, is an imitation of the real life, and it is one of the most outstanding indices and the most important elements of novel. The results show that the frequency of dialogue is different due to the plot, the subject of the novel, and it is the most application dialogues introduces the characters. Also the novel of Shab Cheragh uses the possibilities of dialogism in the Polyphonic novel.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shab cheragh novel
  • Mirsadeghi
  • Bakhtin
  • Dialogue and dialogicality