ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از قدیم‌ترین انواع ادبی دنیا داستان است. داستان گرچه در دورۀ اخیر و چند قرن پیش با دُن کیشوت سروانتس پا به عرصۀ ظهور نهاد، امّا در بین ملل متمدّن گذشته، از جمله ایران سابقۀ کهنی دارد. وجود داستان‌های گوناگون در فرهنگ ایرانیان نشان از زندگی این نوع ادبی در این سرزمین است؛ هرچند داستان جدید با آنچه ما در ادبیّات قدیم خود داریم، بسی تفاوت دارد؛ امّا می‌توان برای نشان دادن این تفاوت از اصطلاح قصّه برای داستان‌های کهن استفاده کرد. در این مقاله تاریخ ادبیّات داستانی ایران را واکاوی کرده و به بررسی ادبیّات شفاهی و داستان در آن دوره (پیش از پیدایش خط) پرداخته­ایم. نتایج پژوهش نشان داد که حتّی پیش از پیدایش خط، داستان در زندگی روزمرّۀ ایرانیان حضور داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narrative Literature before Invention of Writing

چکیده [English]

Abstract
One of the oldest literary genres is fiction in world. Whereas fiction was introduced by Don Quisite in many centuries before, but it is very old in the different past nations. One of these old nation is Iranian as well as the different fictions in their culture, but it is possible to show the literary genre in this land. Although there is different between old and new fictions, though it is better to use the term, novella for the old fictions. We try to extrapolate the history of literary fiction, in order to examine the oral literature as well as the contemporary fictions (before invention of line).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: history of literature
  • novella
  • oral literature
  • the invention of writing