بررسی مؤلّفة زمانی «نظم»، «تداوم» و «بسامد» در فریدون پسر فرانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
امروزه روایت­شناسی، با توجّه به تنوّع، ابعاد و پویایی خاصی که دارد، به عنوان نظریّه و روشی علمی در مطالعه و بررسی فنون و ساختارهای روایی آثار ادبی، بیش از پیش مورد توجّه و استفاده منتقدان و پژوهشگران ادبی قرار گرفته است. در این جستار مؤلّفۀ زمان از دیدگاه روایت­شناسی، به عنوان شاخه‌ای در نقد ادبی، با تکیه بر نظریّة ژرار ژنت و از منظر  نظم، تداوم و تکرار، در داستان فریدون پسر فرانک نوشتۀ علیرضا محمودی ایرانمهر که برداشتی از داستان فریدون و پسرانش در شاهنامۀ فردوسی است، مورد واکاوی قرار گرفته است؛  به این دلیل که از میان ساخت­مایه­های روایی، عنصر زمان روایت در این رمان، مؤلّفه­ای قابل توجّه است؛ از این رو، مقالۀ حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، زمان روایی در سطح داستانیِ رمان فریدون پسر فرانک را مورد بررسی قرار داده‌است تا نقش زمان در شکل‌گیری روایت داستان و ارتباط میان متن و خواننده را روشن نماید. بررسی رمان مذکور نشان می‌دهد که روند روایت در این رمان مبتنی بر شیوۀ شکست زمان و رفت و برگشت‌های نامنسجم است و شکل روایت در آن، سیری مدوّر دارد و پایان داستان با آغازش ارتباطی مستقیم پیداکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the “Order”, “Continuity” and “Frequency” as Time Elements in The Novel of Fereidon The Son of Faranak (Due to The Theory of Gerard Genette)

چکیده [English]

Abstract
Nowdays, regarding the variety, aspects and movements, as a scientific method of study, the study of structural methods of narration of literarily works have been considered very much by literary intellectuals and researchers. Here the time elements of morphology, have been considered as a branch of literary criticism, according to the Gerard Genette’s theory and in the view of order, continuity and frequency in the story of Fereidon, the son of Faranak by Alireza Iranmehr has been studied, the story that has been originated of the story of Fereidon and his sons in the Ferdowsi’s Shahname. It is why the time element of narration of novel has been considered among, so by using descriptive-analytic method, the essay tries to reveal the role of time in the generation of story’s narration and relation between text and reader. The survey of above novel shows that the narration in this novel is based upon the style of breaking of time and non-coherent crossings and that its form of narration is circular and it finally shows that the end of story is directly related to its beginning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Narratology
  • Gerard Genette
  • Order
  • Continuity
  • Frequency
  • Fereidoon the Son of Faranak