بررسی کتاب کیمیاگر بر اساس نظریه خودشکوفایی مزلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روانشناسی مجتمع آموزش عالی لارستان، لارستان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل داستان کیمیاگر اثر پائولوکوئلیو بر اساس نظریه مزلو پرداخته­ است. هدف این نوشتار این است که با روش تحلیل محتوای قیاسی و تطابق متن داستان با سلسله نیازهای مزلو به شناختی عمیق از شخصیت اصلی داستان سانتیاگو دست یابد؛ اینکه چگونه سانتیاگو سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه مزلو را با شروع سفر تا رسیدن به گنج برآورده کرد. سلسله مراتب نیازهای مزلو در پنج طبقه نیازهای فیزیولوژی، امنیت، عشق و تعلق، عزت نفس و خودشکوفایی هستند. در سطح نیازهای جسمانی سانتیاگو به‌راحتی می­توانست نیازهای خویش را رفع نماید. با شروع سفر به سمت تحقق خویش نیاز به امنیت وی با چالش­هایی اساسی روبه‌رو شد؛ اما با قدرت ایمان توانست بر آنها غلبه کند. نیاز به عشق و عزت نفس به قدر کافی ارضاء گردید تا مسیر او را به سمت تحقق خویش هموار سازد. معنویت به او در گذر از رنج­های مسیر خودشکوفایی کمک زیادی نمود. نتیجه بررسی تطبیقی شخصیت سانتیاگو با نیازهای مزلو نشان داد که سانتیاگو با وجود همه دشواری­ها توانست از پایین­ ترین سطح نیازها تا عالی­ترین سطح را برآورده سازد و به یگانه وظیفه آدمیان که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی است دست یابد. شرح مبسوط چگونگی برآورده شدن نیازها در مقاله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Alchemist Book based on Maslow's theory of self-fulfillment

نویسنده [English]

  • somayeh Gholami
Assistant Professor of Psychology, Larestan Higher Education Assembly, Larestan, Iran
چکیده [English]

The present study analyzes the story of the Alchemist Story by Paulo Coelho based on Maslow's theory. The purpose of this article is to achieve a deep understanding of the main character of Santiago's story by analyzing the comparative content and matching the text of the story with Maslow's chain of needs; how Santiago fulfilled Maslow's Hierarchy of Human Needs starting with the journey to the treasure. Maslow's Hierarchy of Needs is divided into five categories: Physiology, Security, Love and Belonging, Self-Esteem and Self-Actualization. At the level of physical needs, Santiago could easily meet his needs. When he started his journey towards realizing his need for security, he faced major challenges, but he was able to overcome them with the power of faith. The need for love and self-esteem was satisfied enough to pave his way to self-realization. Spirituality helped him a lot in passing through the sufferings of the path of self-realization. The result of the comparative study of Santiago's personality with Maslow's needs showed that despite all the difficulties, Santiago was able to fulfill the needs from the lowest level to the highest level and achieve the only task of humans, which is to realize the personal legend. A detailed description of how to meet the needs is provided in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanism
  • Self-actualization
  • Self-Fulfillment
  • Hierarchy of Needs
  • Maslow
  • Alchemist
ادهمی صیادمحله، حدیثه؛ ادهمی صیادمحله، حمیده. (1398)«تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو» مجله جستارنامه ادبیات تطبیقی، شماره 166، صص 114-99.
داودنیا، نسرین؛ سراج خرمی، ناصر؛ جولازاده اسمعیلی، علی‌اکبر. (1393) «نقد شخصیت کیخسرو بر اساس نظریه آبراهام مزلو».  مجله ادبیات پهلوانی، شماره 222، صص 46-25.
رایکمن، ریچارد. (1396) نظریه­های شخصیت، ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: ارسباران.
رضایی، سمیه. (1393) «تحلیل شخصیت اصلی در داستان درد دل ملاقربانعلی از مجموعۀ یکی بود یکی نبود جمال‌زاده براساس نظریه مزلو». مجله مطالعات داستانی، شماره 2، دوره 173، صص 51-35.
شولتز، دوآن؛ شولتز، سیدنی آلن. (1389) نظریه­های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ویرایش.
کوئلیو، پائلیو. (1382) کیمیاگر، ترجمه آرش حجازی. تهران: نشر کاروان.
مهدوی دامغانی، محمود؛ صادقی، علیرضا. (1397) «انسان خودشکوفا و خودشکوفایی سعدی با رویکرد تطبیقی به نظریه مزلو». پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شماره 10، دوره 4، صص 36-1.
نبی­لو، علیرضا؛ آصف، احمد. (1393) «بررسی سلسله مراتب نیازهای مزلو در گلستان سعدی».  متن‌شناسی ادب فارسی، شماره 2، صص66-43.