تحلیل روایت شناسی فمینیستی در داستان خانۀ ادریسی ها اثر غزاله علیزاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

3 استادیارآموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

چکیده

روایت‌شناسی فمینیستی با روشی منظم تفاوت‌های جنسیتی را در داستان و گفتمان بررسی می‌کند و بر مواردی چون جنسیت نویسندگان، مخاطبان فرضی نویسنده، خوانندگان واقعی و شخصیت‌ها و راوی تمرکز دارد. در این مقاله هدف بر آن است تا به بررسی روایت‌شناسی فمینیستی در مهمترین داستان غزاله علیزاده؛ یعنی خانه ادریسی‌ها پرداخته شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که بررسی روایت‌شناسی فمینیستی در این رمان، به جز مضمون نوین، شگردهای قابل توجه ادبی یا ساختار قدرتمند روایی آن؛ بستری برای ظهور و تجلی سویه‌های فکری، مفهومی و فلسفی جنبش فمینیسم است. درواقع، علیزاده در دو شاخصه، رویکردهای فمینیستی خود در خانۀ ادریسی‌ها را نمایان می‌سازد: نخست از طریق بدیلی نو در راستای جایگزین‌کردن روایت‌های توصیفی زنانه از اشیاء، طبیعت و مفاهیم به جای روایت‌های مردانه (به‌گونه‌ای که خواننده بتواند متوجه تفاوت‌های جنسیتی در آن بشود) و دوم از طریق مرکزیت بخشیدن و محوری‌کردن شخصیت‌های زن رمان که درنهایت باعث می‌شود این رمان از  دو نظر ساختار رمان؛ یعنی روابط میان توصیف، دیالوگ‌ها و البته اجزای داستانی و از نظر مفهومی‌کردن و پیچیده‌ساختن شخصیت‌های زن داستان رمانی موفق به‌نظر برسد که نشان‌گر وضعیت زنان جامعه در حوزه سیاسی ـ اجتماعی و خانوادگیِ اجتماع داستانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of Feminist Narratology in the Novel of The House of the Idrisi by GhazalehAlizadeh

نویسندگان [English]

  • Elnaz Sarani 1
  • Behzad Pourgharib 2
  • Ali Arabmofrad 3
1 M.A. in English language and Literature, Department of English Language and Literature, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor of English language and Literature, Department of English Language and Literature, Golestan University, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor of teaching English, Department of English Language and Literature, Golestan University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Feminist narratology systematically explores gender differences in storytelling and discourse, reflecting on topics including the gender of the writers, the author's hypothetical audience, the real audiences, and the characters and narrator. The aim of this paper is to study feminist narratology in Ghazaleh Alizadeh's most important novel, The House of the Idrisi. This descriptive-analytical paper demonstrates that, aside from the novel's new theme, important literary methods, and solid narrative structure, the analysis of feminist narratology in this novel serves as a forum for the emergence and manifestation of the feminist movement's cultural, conceptual, and metaphysical facets. In fact, Alizadeh reveals her feminist approaches to The House of the Idrisi in two ways: first, by introducing a modern method of replacing masculine narratives with expressive feminine narratives of things, existence, and concepts ( be able to understand gender differences in it), and, second, by emphasizing the female characters of the novel, which, in turn, gives the novel its structure, namely the relationship between explanation, dialogue, and, of course, the story's components and conceptually; complicating female characters in a fictional novel seem to represent the socio-political status of women in the fictional society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminism
  • Narratology
  • Patriarchal Discourse
  • The House of the Idrisi
  • Ghazaleh Alizadeh
آگامبن، جورجو. (۱۳۸۴) زمان باقیمانده، مصائب معنا، ترجمه امیر کمالی. تهران: نشر اختران.
بصری، مریم. (۱۳۹۰) «فمینیسم و نقد فمینیستی». کتاب ماه ادبیات، شماره ۱۶۹، صص ۲۷-۳۸.
تسلیمی، علی. (۱۳۸۸) نقد ادبی: نظریه­های ادبی و کاربرد آنها در ادبیات فارسی. تهران: نشر آمه.
فرضی، حمیدرضا؛ خسروحسینی، فرزانه. (۱۳۹۰) تحلیل روان­شناختی شخصیت­های برجسته رمان خانه ادریسی­ها. فصلنامه علمی- پژوهشی بهارستان سخن، سال هفتم، شماره ۱۸، پائیز و زمستان.
فرهادپور، مراد. (۱۳۸۸) نکاتی دربارۀ فرم، بادهای غربی. تهران: انتشارات هرمس.
علیزاده، غزاله. (۱۳۷۳) خانۀ ادریسی‌ها. تهران: انتشارات توس.
کوش، سلینا. (۱۳۹۶)  اصول و مبانی تحلیل متون ادبی، چاپ دوم، ترجمه حسین پاینده. تهران: مروارید.
محمدی، فتاح. (۱۳۸۷) «دربارۀ خانه ادریسی­ها». مجلۀ پایا. شمارۀ ۳.
محمودی، مریم؛ حیدری، نگار. (۱۳۹۷) «تحلیل جایگاه زن در رمان­های غزاله علیزاده (رمان­های بعد از تابستان، دو منظره، خانۀ ادریسی‌ها، شب‌های تهران)».  فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال نهم، شماره ۳۵.
مهریزی، رضا. (۱۳۹۸) مقدمه‌ای بر روایت‌شناسی فمینیستی. تهران: سهل.
موران، برنا. (۱۳۸۹) نظریه­ های ادبیات و نقد، ترجمۀ ناصر داوران. تهران: انتشارات نگاه.
وارهول، رابین.آر. (۱۳۹۱) روایت‌شناسی فمینیستی برگرفته از دانشنامه روایت‌شناسی، ترجمه نفیسه‌سادات موسوی، گردآورنده و ویراستار: محمد راغب. تهران: علمی.