رویکردی فمینیستی به داستان «عقل آبی» شهرنوش پارسی پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرّم‌آباد، ایران

2 کارشناس‌ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرّم‌آباد، ایران

چکیده

فمینیسم معاصر آن­دسته از نظریّه‌های سنّتی را درزمینه­هایی به­چالش می­کشد که علایق، دغدغه­ها و هویّت زنان را جدّی نمی­گیرد و کارآمدی و استقلال فکری و شخصیّت مستقلّ آن­ها را در مقایسه با مردان منکر می­شود. جریان فمینیسم نوین در اعتراض به جنبش مردسالارانۀ سنّتی، امکانات ساختاری جامعه و روند رو به رشد مردسالاری بورژوایی را مورد حمله و نقد قرارداد و جنبش آزادی‌بخش زنان را با اولویّت تغییر و رفع تبعیض در مناسبات اجتماعی شکل داد. این تفکّرات آرام‌آرام در آثار نویسندگان مرد و زن رخنه کرد و زیرساخت بسیاری از آثار ادبی قرارگرفت. شهرنوش پارسی­پور، نویسندۀ معاصر زن ازجمله افرادی است که این دغدغۀ برابری، جایگاه اجتماعی زنان را داستان­هایش به­کار گرفت. داستان عقل آبی همچون مانیفیستی صریح و آشکار، نمایندۀ ذهنیت و گرایش­های فمینیستی این نویسنده است. نشانه­هایی همچون نگاه زنانۀ مسلّط، سنّت‌زدایی و تجدّدگرایی، تکیه بر فردیت، خردگرایی، مسئولیت‌پذیری و اختیار، از آشکارترین گزاره­های فمینیستی‌ای هستند که در داستان عقل آبی به­چالش کشیده شده‌اند. در نوشتار پیش رو به گرایش­ها و دغدغه­های زن‌مدارانۀ شهرنوش پارسی­پور در این داستان پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminist Approach to the Story of Blue wisdom Shanoosh Parsipoor

نویسندگان [English]

  • Tahereh Sadeghi tahsili 1
  • Mohammad khosravishakib 1
  • Goli Ashrafmodares 2
1 Associate Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Human Science, University of Lorestan, Khoramabad, Iran
2 M.A student of Persian Language and Literature Faculty of Literature and Human Science, University of Lorestan, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Contemporary feminism challenges the traditional theories in areas that do not take women's interests, concerns, and identities seriously and deny their effectiveness, intellectual independence, and independent personality compared to men. In protest of the traditional patriarchal movement, modern feminism attacked and criticized the structural possibilities of society and the growing trend of bourgeois patriarchy, and formed the women's liberation movement with the priority of changing and eliminating discrimination in their social relations. These thoughts gradually penetrated the works of male and female writers and formed the basis of many literary works. Shahrnosh Parsipoor, a contemporary female writer, is one of the people whose stories used this concern for equality, the social status of women, in her stories. The story of the Blue Wisdom, as a clear manifesto, represents the author's feminist mentality and tendencies. The signs such as the dominant feminine view, de-traditionalization and modernism, reliance on individuality, rationalism, responsibility and authority are some of the most obvious feminist propositions are visible in the story of “Blue Wisdom”. In the following article, Shahrnosh Parsipoor's feminist tendencies and concerns are discussed in this story.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parsipoor
  • Feminism
  • Modernism
  • Individuality
  • Blue wisdom
اشرف مدرس، گلی (1389)، بررسی تطبیقی نمود فمینیسم درآثار شهرنوش پارسی‌پور و مارگریت دوراس، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما: طاهره صادقی، خرم‌آباد: دانشگاه لرستان.
بیسلی، کریس (1385)، چیستی فمینیسم، ترجمۀ محمدرضا زمردی، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
پارسی‌پور، شهرنوش (1372)، عقل آبی، چاپ اوّل، تهران: باران.
ریترز، جورج (1380)، نظریّه‌های جامعه‌شناختی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.
گلدمن، لوسین (1371)، جامعه‌شناسی ادبیّات، ترجمۀ محمّد پوینده، تهران: هوش و ابتکار.
References
Benhabib, S. (1995), 'Feminism and Postmodernism' in Feminism Contentions: A Philosophical Exchange, New York: Rutledge press.
Gardiner, J. K. (2002), Masculinity studies and feminist theory, Columbia University Press.
Hooks, B. (2000), Feminism is for everybody: passionate politics, New York: Pluto Press.
MacKinnon, H. (1999) Toward a Feminist Theory of the State, New York University Press. 
Mcelroy, W. (2002), Liberty for Women: Freedom and Feminism in the 21st century, Ivan R. Dee, Publisher.
Sadeghi Tahsili, T. Khosravishakib, M. Ashraf Modares, G. (2014) “The comparative Analysis of Feminism Thought in Works of Sharnoush Parsipour and Marguerite Duras”; International Jouranal of English and Literature, Vol. 5 (10), pp. 270-274.
Showalter, E. (1985), The New Feminist Criticism: Essays on Women, Literature, and Theory, New York: Pantheon.
Sommers, Ch. H. (1995), Who stole feminism? How women have betrayed women, New York press.
Spender, D. (2000), International Encyclopedia of Women: Global Women's Issues & Knowledge, Routledge press.
Stansell, Ch. (2010), The Feminist Promise: 1792 to the Present till 2010, Columbia University Press.
Stevens, D. & C. O'Hare (1995), Jailed for Freedom: American Women Win the Vote, Troutdale, OR: NewSage Press.