اعضای هیات تحریریه

سردبیر

جهانگیر صفری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شهر کرد

www.sku.ac.ir/~safari
safari_706yahoo.com
0000-0002-6330-4293

مدیر مسئول

الیاس نورایی

زبان وادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~nooraei
nooraeirazi.ac.ir
0000-0001-5602-3584

اعضای هیات تحریریه

سید احمد پارسا

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~aparsa/
a.parsauok.ac.ir
0000-0002-4711-4713

محمد ایرانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~mohamzohi
moham.iranigmail.com
0000-0002-1319-3708

سوسن جبری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~sjabri
s.jabrirazi.ac.ir
0000-0002-8223-4470

مریم خلیلی جهان تیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khalili%20jahanti/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khalililihu.usb.ac.ir
0000-0001-6030-7205

غلامرضا سالمیان

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~salemian
salemianrazi.ac.ir
0000-0002-1633-1192

مهدی شریفیان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/sharifian/index.php?pc
m.sharifianbasu.ac.ir
0000-0001-8036-9307

موسی پرنیان

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~dr.mparnian
dr.mparnianyahoo.com

شهلا خلیل اللهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/hum/khalilollahi/Pages/Home.aspx
khalilolahiyahoo.com
0000-0001-8152-5930

محمود براتی خوانساری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/mbk
mbktr.ui.ac.ir

علی محمدی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه بوعلی

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=610
mohammadiali2yahoo.com

علی حیدری

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه لرستان

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=216
heydari.alu.ac.ir

اکبر صیاد کوه

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه شیراز

www.civilica.com/Person-9325=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87.html
ak_sayadyahoo.com
0000-0002-4070-6900

الیاس نورایی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه رازی

lit.razi.ac.ir/~nooraei
nooraeirazi.ac.ir

کارشناس نشریه

نسرین عزیزی

ادبیات عرب دانشگاه رازی

nazizi56yahoo.com