تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کتاب نورالدّین پسر ایران، خاطره‌نوشته‌‌ای از دوران دفاع مقدّس است که با توجّه به ویژگی‌هایش، در حوزۀ ادبیّات داستانی قرار می‌گیرد. از آنجا که یکی از عناصر کلیدی و بسیار تعیین‌کننده در داستان‌نویسی امروزی، پرداختن به شخصیّت و شخصیّت‌پردازی است، در نوشتار حاضر به مقولۀ شخصیّت در کتاب یادشده می‌پردازیم. مسئلۀ اصلی پژوهش یافتن و دسته‌بندی ویژگی‌های شخصیّت‌پردازی در این کتاب است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، در کتاب نورالدّین پسر ایران تاحدودی محور داستان حول شخصیّت اصلی می‌چرخد و شخصیّت‌های فرعی در جهت کمک به پیشبرد شخصیّت اصلی نقش ایفا می‌کنند و داستان را پیش می‌برند. نویسنده بیشتر از شیوۀ گزارشی استفاده کرده ‌است و در معرّفی شخصیّت اصلی داستان از روش نمایشی بهره برده است. شخصیّت اصلی کتاب، ایستاست؛ امّا در شکل‌گیری برخی از شخصیّت‌ها شاهد تحوّل و پویایی هستیم. نویسنده به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم به توصیف شخصیّت‌ها می‌پردازد. عمدۀ شخصیّت‌پردازی کتاب، به روش مستقیم است. در مواردی نیز نویسنده از روش غیر مستقیم سود جسته است؛ از جمله از طریق گفتگو، جریان سیّال ذهن، عمل و رفتار (نمایش)، توصیف ظاهر و نام شهرهای مختلف، به شخصیّت‌پردازی دست زده است؛ همچنین او با استفاده از زاویۀ دید و زمان و مکان به پردازش شخصیّت‌های کتاب اقدام کرده است. در این کتاب، شخصیّت‌ها به دو صورت بیرونی و درونی نمود یافته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Noor Al Din Pesar Iran due to Personality Feature

چکیده [English]

Abstract
Noor Al Din Pesar Iran’s book is memory on holy defense concerning story literature. Whereas one of key elements of today story telling is character and characterization, this study tries to concern with character in the foresaid book. The main issue of study is the classification of character features in the book. The results show that Noor Al Din Pesar Iran’s book is based on character and the marginal characters play to progress the main character and the story. The author merely uses the report method in order to introduce the main character by dramatic method. The main character is stable, but other are dynamic. The author directly and indirectly describes characters, the main characterization is directly, sometimes, it is indirectly, such as conversation, stream of consciousness, play, description of appearance, names and different cities, point of view, place, time, internal and external character.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: literature of holy defense
  • memoir writing
  • Noor Al Din Pesar Iran
  • Characterization