رابطۀ حکایت‌های بهارستان با متون فارسی پیش و پس از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده:
بهارستان کتابی است که جامی آن را در سال 892 هـ.ق. به شیوۀ گلستان نگاشت. این کتاب سرشار از حکایات و داستان­هایی است که جامی فراخور موضوع روضه­های هشت­گانه، آنها را به کار برده است. این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش تدوین شده است که آیا جامی در آفرینش حکایت­های بهارستان بر قریحه و طبع خویش تکیه داشته یا آنها را از متون پیش از خود برگرفته است؟ سؤال دیگر این مقاله آن است که آیا نویسندگان پس از جامی ازحکایت­های بهارستان بهره گرفته­اند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش­ها، حکـایت­های بهارستان استخراج و با متون پیش و پس از آن سنجیده شد. نتیجۀ پژوهش نشان داد که جامی بر پایۀ سنّت داستان­نویسی کهـن پـارسی، بسیاری از حکـایات و داستـان­های خـود را ـ بدون ذکـر مأخـذ ـ از متـون پیش از خـود برگرفتـه است و حکایات­پردازان پس از وی نیز از نقل حکایت­های مندرج در بهارستان سود جسته­اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

he Relation of Jami's Baharestan with the Persian literary texts before and after i

چکیده [English]

Abstract
Baharestan is a Persian prose text which was written by Jami in 892 (A. H., lunar calendar) on the style of Golestan. It includes tales and anecdotes which the author has compiled and put together with respect to the subject of each of the 8 chapters of his work. The present article intends to answer 2 questions connected with this document. One question is if Jami has originally created his tales and anecdotes depending on his own muse, or if his work is an adaptation of the texts before him. Another question is if the writers after Jami have used the tales and anecdotes in Baharestan. To provide due answers to these questions, a number of stories in Jami's work were extracted and analytically compared with some texts before and after it. This study shows that, in agreement with Persian story-writing conventions of the ancient times, Jami has taken many of his tales and anecdotes from the texts before him without citing their bibliographies, and that the story-writers after Jami have also benefitted from the stories in his work.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Baharestan
  • Jami
  • Anecdote
  • Persian Prose