تحلیل ساختار روایی رمان سلوک بر اساس نظریّة ژنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
استفادة مؤثّر از فنون روایی منجر به خلق آثاری موفّق در حوزة ادبیّات داستانی شده است. محمود دولت­آبادی نویسنده­ای برجسته در این حوزه و داستان سلوک وی، جزو آثار جریان سیّال ذهن است. این پژوهش، به شیوة توصیفی - تحلیلی، در پی شناسایی تأثیر به کارگیری فنون روایی بر داستان سلوک است؛ به همین منظور، بعد از معرّفی نظریّة ژنت و شرح نظریّۀ روایت وی در سه سطح «زمان دستوری: نظم و ترتیب، تداوم، بسامد»، «وجه: فاصله و کانونی‌شدگی)»، «صدا یا لحن»، داستان سلوک در این ساختار تحلیل شده است. نتیجة پژوهش حاکی از آن است که داستان سلوک به شیوة زمان­پریشی به کلّی از جریان خطّی رخدادها فاصله گرفته و همۀ رخدادهای داستان با شتاب یکسان نقل نشده­اند،­ راوی نیز از زوایای دید متفاوت ادراکی، روان­شناختی و ایدئولوژیکی به مشاهدة کانونی­گرهای داستان نشسته و این خود از عواملی است که بر جذّابیّت داستان سلوک افزوده است. کاربرد گفت‌وگوهای طولانی نیز سبب چندصدا شدن متن داستان شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Narration Structure of the Novel Entitled Soluk Due to Genette's Theories

چکیده [English]

Abstract
The affective application of narrative techniques leads to create the successful works in the literary fiction. Mahmood Dovlat Abadi is well known author in the field of Soluk story which has been considered by stream of consciousness techniques. This study is descriptive-analytical, in order to recognize the effects of narrative techniques in Soluk story, therefore, after introducing Genette's theories, explaining them in three levels of grammatical time, order, continuity, frequency, aspect: distance, centrality, tone, to analyze Soluk story. The results of story show that Soluk story is based upon avoiding time, as a linear movement goes far from the events, besides the events have not narrated by same speed. The narrator also takes the different point of views, psychology, ideology, in order to see the centrality of story, it makes the story more interesting, and furthermore, the use of long conversation makes the story heteroglossia.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mahmud Dovlat Abadi
  • Soluk
  • Narratology
  • Genette's Theories