زاویة دید در داستان‌های «شرق بنفشه» و «شام سرو و آتش» شهریار مندنی‌پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده 
استفاده از شگردها یا تکنیک­های روایت، نقش مهمّی در تأثیربخشی داستان و اثر هنری ایفا می­کند؛ از این روست که داستان­نویسان مدرن درصدد ایجاد خلاّقیّت در داستان‌نویسی و به­ویژه روایت و شگردهای آن هستند. نویسندة نوگرا علاوه بر ایجاد ارتباط و القای افکار و اندیشه­های خود به مخاطب، او را درگیر و دار روایت‌پردازی، توصیفات، فضاها و تکنیک­های نو قرار می­دهد تا خواننده خود به کشف آن دست یابد و زیبایی­های ادبی اثر را درک کند. از جملة این نویسندگان، شهریار مندنی­پور، نویسندة خلاّق و پرکار معاصر است. او در آثارش به عنصر زاویة دید و چگونگی روایت توجّه ویژه­ای دارد. شگردهای روایتگری وی، ارتباط ساختاری و هماهنگی بین آن‌ها موجب شکل‌گیری شکل خاصّ داستان­نویسی وی می­شود؛ شکلی که به دنبال چگونگی و نحوة روایت، حاصل می­شود و بر لذّت زیباشناختانة اثر ادبی می­افزاید. در پژوهش پیش رو با بهره­گیری از روش استقرایی مبتنی بر توصیف و تحلیل و با تکیه بر مطالعات کتابخانه­ای دو داستان «شرق بنفشه» و «شام سرو و آتش» از مجموعه داستان «شرق بنفشه» انتخاب بررسی شده است. یافته­ها نشان می­دهند که؛  راوی از شیوۀ جریان سیّال ذهن بهره می­برد؛ زیرا عنصر زمان سیر خطّی ندارد و با پرش­های سیّال­وار ذهن، نوعی شکاف و تداخل در نظم زمانی را به وجود می­آورد. حوادث از ناخودآگاه ذهن شخصیّت­ها با پیچیدگی­ها و درهم‌ریختگی‌های پیش از گفتار همراه است. علاوه براین انتخاب دقیق زاویة دید با محتوای داستان هماهنگی تام دارد. تأکید بر تغییر زاویۀ دید و بهره­گیری از چند شیوۀ روایت، نشان‌دیدگاهی همه‌جانبه­نگر است. همچنین بهره­گیری از عنصر زمان یا زمان­گریزی­ها و مکان گریزی­های راوی با نثری موزون، از ویژگی­های داستان­نویسی اوست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Point of View in in “Sharge Banafsheh” and “Shame Sarv Va Atash” written by Shahriar Mandanipour

چکیده [English]

Abstract
Using techniques of narration plays an important role in the efficacy of narration and literature; hence, the modern writers try to develop creativity in narration scene, especially in narration and its techniques. By developing relationship and inducing his/her ideas to the contact, involves he/she in narration, descriptions, spaces and new techniques in narration in order to that the contact, modern writer detects the beauties with his/her mental probe. In the following study, by using inductive method base on description and analysis and according to library and documental studies, and two narrations Sharge Banafsheh and Shame Sarv Va Atash from tails Sharge Banafsheh written by Shahriar Mandanipour, the creative writer has analyzed contemporaneous from the aspects of ways and techniques of narration including stream of consciousness, change of point view, description and spacing, intra textual relationship, nature of poetic, condition of narration time, and lingual and tone properties. We concluded that the writer pays good attention to point of view and how the narration. His techniques of narration, structural relations and harmony between them lead to forming the special schema and form of his narration; schema and form that is achieved by how the narration and the way of it, and it has enhanced the art gratification.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Shahriar Mandanipour
  • fiction literature
  • Narrative Techniques
  • Sharghe Banafsheh
  • Shame Sarvva Atash