تحلیل منطق شخصیت رئالیستی در رمان «سرخ و سیاه» استاندال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. تبریز. ایران

2 فارغ‌التحصیل دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

چکیده

یکی از درخشان‌ترین آثار رئالیستی قرن نوزدهم فرانسه، رمان سرخ و سیاه استاندال است که براساس قواعد رئالیستی، رابطۀ تنگاتنگ جامعه با فرد و تأثیر عمیق این رابطه بر سرنوشت فرد را نشان می‌دهد. شخصیت اصلی رمان، ژولی‌یَن سورل پسر خانوادۀ سورل نجار از طبقۀ پایین است که در مقاطع مختلف زندگی‌اش برای ایجاد تغییرات و رسیدن به شرایط مطلوب با عشق، زیاده‌خواهی و هوش سرشارش هرچه تلاش می‌کند، عواملی قوی‌تر مانند طبقات اشراف، سرمایه‌داران و صاحبان نفوذ، محیط‌های بزرگتر، افراد زورمند یا تأثیرگذار نتیجۀ تلاش‌های او را نابود می‌کنند و ژولی‌ین مجبور می‌شود در جدال بین ضعیف‌ماندن یا طغیان‌کردن، گزینۀ دوم را انتخاب کند و با گیوتین اعدام شود. نتایج تحلیل نشان می­دهد انتخاب شخصیت رئالیستی محصول جبری کاملاً اجتماعی و خانوادگی است. هدف پژوهش تحلیل کنش‌ها و انفعالات شخصیت اصلی براساس مجموعه عوامل اجتماعی و ترسیم منطق شخصیت رئالیستی، بر پایۀ توصیف و تحلیل محتوای رمان است. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه‌ای و تحلیل داده‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Logic of Realist Character in Stendhal's Novel of "The Red and The Black" (Le Rouge et le Noir)

نویسندگان [English]

  • Vida Dastmalchi 1
  • Hossein Taheri 2
1 -Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
2 PhD graduate in Persian language and literature, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University. Shiraz, Iran
چکیده [English]

One of the most brilliant realist works of nineteenth-century in France is Stendhal “The Red and The Black”, which, according to realist principles, shows the close relationship of society with the individual and the profound effect of this relationship on the destiny of the individual. The main character of the novel, Julien Sorel, son of the Sorel carpenter family, from the lower class, at different stages of his life, tries to make changes and reach the desired conditions with his love, extravagance and rich intelligence , the powerful or influential people destroy the result of his efforts and Julien is forced to choose the second option in the struggle between being weak or rebellious and be executed with a guillotine; A choice that is a completely social and familial algebraic product. This article seeks to analyze the actions and interactions of the main character based on a set of social factors and to draw the logic of a realistic character, based on the description and analysis of the content of the novel. The methodology is descriptive-analytical based on library resources and data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stendhal
  • “The Red and The Black”
  • Realism
  • Personality Logic
  • Social and FamilyFactors
اخوت، احمد (1371 )، دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: نشر فردا.
استاندال، ماری هانری بیل (1382)، سرخ و سیاه. عبدالله توکل، چاپ هشتم، تهران: نیلوفر.
پرهام، سیروس (1362)، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، چاپ هفتم، تهران:آگاه.
پریستلی، جی. بی (1352)، سیری در ادبیات غرب، ابراهیم یونسی، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.
پرین، لارنس (1387)، تأملی دیگر در باب داستان، محسن سلیمانی، چاپ هفتم، تهران: سوره مهر.
جوزدانی، زهره (1388)، «خشم ژولین سورل در سرخ و سیاه اثر استاندال»، مطالعات زبان فرانسه، سال1، (1)، صص 33-46.
دقیقیان، شیرین‌دخت (1371)، منشأ شخصیت در ادبیات داستانی، چاپ اول، تهران: مؤلف.
ده‌بزرگی، غلامحسین (1387)، تاریخ ادبیات جهان، چاپ دوم، تهران: زوار.
سیدحسینی، رضا (1385)، مکتب‌های ادبی، ج1، چاپ چهاردهم، تهران: نگاه.
عباسیان، عفت (1389)، « نگاهی به ترجمه‌های رمان سرخ و سیاه استاندال در ایران»، کتاب ماه ادبیات، (155)، صص 74-77.
فاطمی، سعید (1343)، «رئالیسم». مجله وحید.(7)، صص61-50.
کلن،کریستین (2535)، تفسیری بر سرخ و سیاه استاندال، ترجمه: محمدتقی غیاثی، چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
لوکاچ،گئورگ (1373)، پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمه: اکبرافسری، چاپ اول، تهران: علمی فرهنگی.
مزاری، نگار(1394)، «مطالعۀ تطبیقی نمادهای اسطوره‌ای قهرمان زن در عادت می‌کنیم اثر پیرزاد و سرخ و سیاه استاندال». پژوهش‌های ادب و زبان فرانسه. سال2، (4)، صص 121-140.
واعظی، کبری(1394)، تجربۀ زیستۀ کودکان پیرامون خشونت خانگی، پژوهش­های مشاوره، جلد 15، (58).