نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات و احادیث نمود گزاره‌های عرفانی در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 99-112]

ا

 • ابوتراب خسروی وجود‌شناسی پسامدرن در داستان «رؤیا یاکابوس» نوشتة ابوتراب خسروی (با تکیه بر نظریّة وجودشناختیِ برایان مک‌هیل) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]
 • اجتماع بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 17-36]
 • ادبیّات اندرزی داستان‌سرایی در خدمت ادبیّات اندرزی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-108]
 • ادبیّات تطبیقی بررسی تطبیقی جایگاه زنان در سووشون و شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-95]
 • ادبیّات داستانی بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای داستان‌پردازی هوشنگ گلشیری) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 109-134]
 • ادبیّات معاصر بررسی عناصر روایی در شعر «خانوادۀ سرباز» نیما [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-57]
 • ادب شفاهی ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 37-50]
 • ارمیا بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]
 • ازبه بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]
 • اماسی سرچشمة حکایات عبید زاکانی در رسالة دلگشا [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]
 • این شکسته­ها بررسی عنصر شخصیّت در داستان این شکسته‌ها اثر جمال میرصادقی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • انقلاب اسلامی نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-53]

ب

 • باختین گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-93]
 • بارت درآمدی بر (روش‌شناسی) تحلیل ساختگرای داستان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • بینامتنی درآمدی بر (روش‌شناسی) تحلیل ساختگرای داستان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • بهرام گور شخصیّت‌پردازی در داستان هفت‌پیکر نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-116]
 • بیوتن بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]

پ

 • پیدایش خط ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 37-50]
 • پراپ ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-16]
 • پی‌یر بوردیو بررسی تأثیر سرمایه‌های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت بر اساس نظریة کنش پی‌یر بوردیو [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • پیرنگ مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 51-71]

ت

 • تحقیق کیفی بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 17-36]
 • تحلیل انتقادی گفتمان مقایسه و سنجش داستان منظوم «بت سومنات» و داستان منثور «جوان مشت-زن» از بوستان و گلستان سعدی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 95-121]
 • تمثیل داستان‌سرایی در خدمت ادبیّات اندرزی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-108]
 • تودوروف ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-16]

ج

 • جای خالی سلوچ واقعیّت‌های عینی و حقیقت‌های ذهنی در کلیدر، جای خالی سلوچ و روزگار سپری شده [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-98]
 • جنگ بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 17-36]

د

 • داستان درآمدی بر (روش‌شناسی) تحلیل ساختگرای داستان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • داستان ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 37-50]
 • داستان در داستان داستان‌سرایی در خدمت ادبیّات اندرزی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-108]
 • داستان «دو برادر» نقد روان‌کاوانة داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • داستان رؤیا یا کابوس وجود‌شناسی پسامدرن در داستان «رؤیا یاکابوس» نوشتة ابوتراب خسروی (با تکیه بر نظریّة وجودشناختیِ برایان مک‌هیل) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]
 • داستان زمزم مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 51-71]
 • داستان معاصر بازتاب تاریخ ‌نگری در داستان معاصر (مطالعة موردی: معصوم پنجم، آینه‌های دردار، برّة گمشدة راعی) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 39-60]
 • داستان معاصر نقد روان‌کاوانة داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • داستان و عناصر آن مقایسه و سنجش داستان منظوم «بت سومنات» و داستان منثور «جوان مشت-زن» از بوستان و گلستان سعدی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 95-121]

ر

 • رامایانا ریخت‌شناسی قصّه‌های «رام و سیتا» و «زال و رودابه» [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 135-146]
 • رام و سیتا ریخت‌شناسی قصّه‌های «رام و سیتا» و «زال و رودابه» [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 135-146]
 • رسالة دلگشا سرچشمة حکایات عبید زاکانی در رسالة دلگشا [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]
 • رضا امیرخانی بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]
 • رضا امیرخانی مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 51-71]
 • رمان واقعیّت‌های عینی و حقیقت‌های ذهنی در کلیدر، جای خالی سلوچ و روزگار سپری شده [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-98]
 • رمان پرسه در خاک غریبه بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 17-36]
 • رمان شوهر آهو خانم بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 123-145]
 • رمان عامّه­پسند سبک‌شناسی رمان عامّه‌پسند (با تکیه بر آثار مرتضی مؤدّب‌پور) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-133]
 • رؤیای تبت بررسی تأثیر سرمایه‌های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت بر اساس نظریة کنش پی‌یر بوردیو [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • روض الأخیار المنتخب من ربیع الأبرار سرچشمة حکایات عبید زاکانی در رسالة دلگشا [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]

ز

 • زال و رودابه ریخت‌شناسی قصّه‌های «رام و سیتا» و «زال و رودابه» [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 135-146]
 • زاویةدید سبک روایی مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود اثر محمّدعلی جمالزاده (با تکیه بر نظریة ژپ لینت ولت) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 77-93]
 • زمان صحنه (زمان و مکان) و ابعاد عرفانی آن در غزل- داستان‌های عطّار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • زن بررسی تطبیقی جایگاه زنان در سووشون و شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-95]
 • زنان نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-53]

ژ

 • ژپ لینت ولت سبک روایی مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود اثر محمّدعلی جمالزاده (با تکیه بر نظریة ژپ لینت ولت) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 77-93]

س

 • ساختار مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 51-71]
 • ساختار داستانی بررسی عنصر شخصیّت در داستان این شکسته‌ها اثر جمال میرصادقی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • ساختارشناسی ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-16]
 • ساختگرایی درآمدی بر (روش‌شناسی) تحلیل ساختگرای داستان [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • سیاست نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-53]
 • سرمایة زنان بررسی تأثیر سرمایه‌های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت بر اساس نظریة کنش پی‌یر بوردیو [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • سفر قهرمانی شخصیّت بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 123-145]
 • سلطه بررسی تأثیر سرمایه‌های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت بر اساس نظریة کنش پی‌یر بوردیو [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]

ش

 • شازده احتجاب بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای داستان‌پردازی هوشنگ گلشیری) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 109-134]
 • شاهنامه ریخت‌شناسی قصّه‌های «رام و سیتا» و «زال و رودابه» [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 135-146]
 • شباهت‌ها مقایسه و سنجش داستان منظوم «بت سومنات» و داستان منثور «جوان مشت-زن» از بوستان و گلستان سعدی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 95-121]
 • شخصیّت بررسی عناصر داستانی در مقامة «رملیّه و طیبیّه» [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-37]
 • شخصیّت شخصیّت‌پردازی در داستان هفت‌پیکر نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-116]
 • شخصیّت نقد روان‌کاوانة داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]
 • شخصیّت­پردازی بررسی عنصر شخصیّت در داستان این شکسته‌ها اثر جمال میرصادقی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 1-22]
 • شعر روایی بررسی عناصر روایی در شعر «خانوادۀ سرباز» نیما [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-57]
 • شوهر آهو خانم بررسی تطبیقی جایگاه زنان در سووشون و شوهر آهو خانم [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 77-95]

ط

 • طرح داستان سبک روایی مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود اثر محمّدعلی جمالزاده (با تکیه بر نظریة ژپ لینت ولت) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 77-93]

ع

 • عدم قطعیّت وجود‌شناسی پسامدرن در داستان «رؤیا یاکابوس» نوشتة ابوتراب خسروی (با تکیه بر نظریّة وجودشناختیِ برایان مک‌هیل) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]
 • عطّار صحنه (زمان و مکان) و ابعاد عرفانی آن در غزل- داستان‌های عطّار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • علی محمّد افغانی بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 123-145]
 • عناصر داستان بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]
 • عناصر داستانی بررسی عناصر داستانی در مقامة «رملیّه و طیبیّه» [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-37]

غ

 • غلامحسن ساعدی نقد روان‌کاوانة داستان «دو برادر» غلامحسن ساعدی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 1-16]

ف

 • فابل داستان‌سرایی در خدمت ادبیّات اندرزی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 95-108]

ق

 • قیدار بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]
 • قصّه صحنه (زمان و مکان) و ابعاد عرفانی آن در غزل- داستان‌های عطّار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • قصّه شخصیّت‌پردازی در داستان هفت‌پیکر نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-116]
 • قصّه ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 37-50]

ک

گ

 • گرماس ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 1-16]
 • گفت­وگو و گفت­وگومندی گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-93]

م

 • محمّدعلی جمالزاده سبک روایی مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود اثر محمّدعلی جمالزاده (با تکیه بر نظریة ژپ لینت ولت) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 77-93]
 • مرتضی مؤدّب­پور سبک‌شناسی رمان عامّه‌پسند (با تکیه بر آثار مرتضی مؤدّب‌پور) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 117-133]
 • میرصادقی گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 73-93]
 • مقامات حریری بررسی عناصر داستانی در مقامة «رملیّه و طیبیّه» [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-37]
 • مکان صحنه (زمان و مکان) و ابعاد عرفانی آن در غزل- داستان‌های عطّار [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 61-75]
 • منابع عربی سرچشمة حکایات عبید زاکانی در رسالة دلگشا [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 55-76]
 • من او بررسی و تحلیل عناصر داستانی در رمان‌های رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 113-133]

ن

 • نثر فنّی بررسی عناصر داستانی در مقامة «رملیّه و طیبیّه» [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 25-37]
 • نشانه­شناسی بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای داستان‌پردازی هوشنگ گلشیری) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 109-134]
 • نصرالله منشی نمود گزاره‌های عرفانی در کلیله و دمنه [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 99-112]
 • نظریة کنش بررسی تأثیر سرمایه‌های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت بر اساس نظریة کنش پی‌یر بوردیو [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 17-40]
 • نظریّۀ مبنایی بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1392، صفحه 17-36]
 • نقد نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 23-53]
 • نقد ادبی بررسی عناصر روایی در شعر «خانوادۀ سرباز» نیما [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-57]
 • نیما یوشیج بررسی عناصر روایی در شعر «خانوادۀ سرباز» نیما [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 41-57]

و

 • واقعیّت واقعیّت‌های عینی و حقیقت‌های ذهنی در کلیدر، جای خالی سلوچ و روزگار سپری شده [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-98]
 • وجود شناسی وجود‌شناسی پسامدرن در داستان «رؤیا یاکابوس» نوشتة ابوتراب خسروی (با تکیه بر نظریّة وجودشناختیِ برایان مک‌هیل) [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-78]

ه

 • هفت‌‌پیکر شخصیّت‌پردازی در داستان هفت‌پیکر نظامی گنجه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 97-116]
 • هوشنگ گلشیری بازتاب تاریخ ‌نگری در داستان معاصر (مطالعة موردی: معصوم پنجم، آینه‌های دردار، برّة گمشدة راعی) [دوره 2، شماره 2، 1392، صفحه 39-60]
 • هوشنگ گلشیری بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکلامی در شازده احتجاب (تأمّلی بر یکی از شگردهای داستان‌پردازی هوشنگ گلشیری) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 109-134]