نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اجتماع بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-36]
 • ادب شفاهی ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-50]
 • امیرخسرو دهلوی مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]

ب

 • باختین گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-93]
 • با مادرم همراه چندصدایی در روایت با مادرم همراه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 73-86]
 • بوف کور بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]

پ

 • پیدایش خط ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-50]
 • پراپ ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-16]
 • پیرنگ مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-71]
 • پیرنگ مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]
 • پیکرفرهاد بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]

ت

 • تحقیق کیفی بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-36]
 • تحلیل انتقادی گفتمان مقایسه و سنجش داستان منظوم «بت سومنات» و داستان منثور «جوان مشت-زن» از بوستان و گلستان سعدی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-121]
 • تراژدی نوین (مدرن) بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]
 • تراژدی یونان باستان بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]
 • تک گویی بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]
 • تودوروف ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-16]

ج

 • جنگ بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-36]

خ

 • خاطره‌نوشته تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 37-51]

د

 • داستان ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-50]
 • داستان زمزم مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-71]
 • داستان و عناصر آن مقایسه و سنجش داستان منظوم «بت سومنات» و داستان منثور «جوان مشت-زن» از بوستان و گلستان سعدی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-121]

ر

 • رضا امیرخانی مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-71]
 • رمان پرسه در خاک غریبه بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-36]
 • رمان شوهر آهو خانم بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 123-145]
 • روایت چندصدایی در روایت با مادرم همراه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 73-86]

ز

س

 • ساختار مقایسۀ شباهت‌های پیرنگ رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو و داستان «زمزم» اثر رضا امیرخانی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 51-71]
 • ساختارشناسی ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-16]
 • سفر قهرمانی شخصیّت بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 123-145]

ش

 • شباهت‌ها مقایسه و سنجش داستان منظوم «بت سومنات» و داستان منثور «جوان مشت-زن» از بوستان و گلستان سعدی بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 95-121]
 • شخصیّت‌پردازی تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 37-51]

ع

 • عبّاس معروفی بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]
 • علی محمّد افغانی بررسی تکامل شخصیّت در رمان شوهر آهو خانم با تکیه بر کهن‌الگوهای بیداری قهرمان درون [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 123-145]

ف

 • فراخود جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]
 • فروید جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]

ق

 • قصّه ادبیّات داستانی پیش از پیدایش خط [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 37-50]

ک

گ

 • گرماس ساختارشناسی حکایت شیر و نخچیران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 1-16]
 • گره­افکنی مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]
 • گفت­وگو و گفت­وگومندی گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-93]

م

 • میرصادقی گفت‌وگو و گفت‌وگومندی در تکوین رمان شب‌چراغ [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-93]
 • میرصادقی جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]

ن

 • نظامی مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]
 • نظریّۀ مبنایی بازنمود پدیدۀ اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریّۀ مبنایی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 17-36]
 • نقد روانکاوانه جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]
 • نهاد جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]
 • نورالدّین پسر ایران تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 37-51]

ه

 • هنر رمانتیک بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]
 • هنر کلاسیک بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]