نمایه کلیدواژه ها

ا

 • امیرخسرو دهلوی مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]

ب

 • با مادرم همراه چندصدایی در روایت با مادرم همراه [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 73-86]
 • بوف کور بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]

پ

 • پیرنگ مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]
 • پیکرفرهاد بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]

ت

 • تراژدی نوین (مدرن) بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]
 • تراژدی یونان باستان بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]
 • تک گویی بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]

خ

 • خاطره‌نوشته تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 37-51]

ر

 • روایت چندصدایی در روایت با مادرم همراه [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 73-86]

ز

ش

 • شخصیّت‌پردازی تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 37-51]

ع

 • عبّاس معروفی بررسی ساختار روایی رمان پیکر فرهاد عبّاس معروفی از منظر جریان سیّال ذهن [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 87-109]

ف

 • فراخود جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]
 • فروید جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]

ک

گ

 • گره­افکنی مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]

م

 • میرصادقی جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]

ن

 • نظامی مقایسة عنصرگره‌افکنی در دو منظومة لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 53-72]
 • نقد روانکاوانه جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]
 • نهاد جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهیم [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 21-35]
 • نورالدّین پسر ایران تحلیل خاطره‌نوشتۀ نورالدّین پسر ایران از منظر عنصر شخصیّت [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 37-51]

ه

 • هنر رمانتیک بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]
 • هنر کلاسیک بررسی تراژدی یونان باستان و تراژدی مدرن از منظر هگل [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 1-20]