دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی داستان «رستم و اسفندیار» از منظر تکنیک‌های داستان‌نویسی مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22126/rp.2022.6995.1434

عبدالرضا نادری‌فر؛ فاطمه محمدی


جستاری در شخصیت‌پردازی ادبیات کودک کامل کیلانی با تمرکز بر مجموعه «عشر قصص» او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22126/rp.2022.5674.1252

هدایت الله تقی زاده


بررسی مؤلفه های جهان شمولی در رمان فرانکشتاین در بغداد با استفاده از دیدگاه حسام الخطیب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22126/rp.2022.7121.1456

حسین ابویسانی؛ هادی نظری منظم؛ سودابه مظفری؛ هومن ناظمیان؛ فرزانه فتاحیان


بررسی لحن روایت در داراب‌نامه‌ی بیغمی؛ با رویکرد به نظریۀ ژرار ژنت (نمونۀ موردی: داستان «فیروزشاه در میان پری‌زادان و جنیان»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22126/rp.2021.6622.1376

سوسن بیگلری دلویی؛ رضا اشرف زاده؛ جواد مهربان قزل حصار