نویسنده = ���������� ���������� ������
نقد و تحلیل رمان «راه شیری» از منظر مدرنیسم

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 99-130

10.22126/rp.2021.6198.1310

سیما پورمرادی؛ رضا صادقی شهپر


تحلیل عاطفی داستان مارون اثر بلقیس سلیمانی

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-13

10.22126/rp.2020.5660.1248

معصومه ابراهیمی هژیر؛ مرتضی رزاق پور؛ رضا صادقی شهپر