نویسنده = �������������� �������� ��������������
تحلیل عناصر روایی داستان موش و گربه شیخ بهایی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 113-137

10.22126/rp.1970.1080

فاطمه هوشنگی؛ محمد ابراهیم مالمیر