نویسنده = �������������� ������������������
باورها و عناصر ادبیات عامه در رمان« ورچَم» محمدرضا همزه‌ای

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-74

نسرین علی اکبری؛ عبدالحسین شهبازی؛ مسعود باوان پوری