نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
تحلیل سرعت روایت رمان طریق بسمل شدن دولت‌آبادی بر پایه روایت‌شناسی ژرار ژنت

دوره 11، ویژه نامه، دی 1401، صفحه 199-218

10.22126/rp.2022.2399

نفیسه زارعی حبیب آبادی؛ شهلا خلیل اللهی