نویسنده = ���������� ������
نقد زیبا‌شناسی فلسفی داستان بوتیمار به مثابۀ اثر هنری

دوره 11، ویژه نامه، دی 1401، صفحه 125-154

10.22126/rp.2022.2405

مریم موسوی جشوقانی؛ حسین قربان پور آرانی؛ زهرا محمدی؛ رضا شجری