نویسنده = ������������ ����������������
بازتاب مرگ و مرگ‌اندیشی در ادبیات داستانی معاصر ایران (بر پایۀ پنج اثر برجسته)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 65-84

10.22126/rp.2022.7224.1469

سیاوش رستمیان سبزه خانی؛ حجت اله غ منیری؛ محمدصادق تفضلی